e-mail:

komisija@dik.co.me

sekretar@dik.co.me

portparol@dik.co.me

 
 

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Demokratske partije socijalista Crne Gore – Opštinski odbor Budva, podnijetim na Rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 258/2 od 20.10.2016. godine, na sjednici odžanoj 24. oktobra 2016. godine u 14 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

             Prigovor Demokratske partije socijalista Crne Gore – Opštinski odbor Budva, podnijet na Rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 258/2 od 20.10.2016. godine,  ne usvaja se.


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru političke partije Demokratska Crna Gora, podnijetom na Rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 258/2 od 20.10.2016. godine, na sjednici odžanoj 24. oktobra 2016. godine u 14 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

             Usvaja se Prigovor političke partije Demokratska Crna Gora, podnijet na Rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 258/2 od 20.10.2016. godine.

            Poništava se tačka II Rješenja Opštinske izborne komisije Budva, koja glasi: „Prigovor koji se odnosi na tačku 4 za biračko mjesto broj 4; tačku 6 za biračko mjesto broj 6A; tačku 7 za biračko mjesto broj 9; tačku 8 za biračko mjesto broj 9A i tačku 15 za biračko mjesto broj 14A, nije dobio potrebnu većinu prilikom glasanja ni za ni protiv“. 

            Nalaže se Opštinskoj izbornoj komisiji Budva da donese rješenje kojim će Prigovor političke partije Demokratska partija socijalista-Opštinski odbor Budva, broj 258 od 19.10.2016. godine, u dijelu koji se odnosi na tačku 4 za biračko mjesto broj 4; tačku 6 za biračko mjesto broj 6A; tačku 7 za biračko mjesto broj 9; tačku 8 za biračko mjesto broj 9A i tačku 15 za biračko mjesto broj 14A, odbaciti kao neblagovremen.


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru podnosioca izborne liste Albanska koalicija „Sa jednim ciljem“, dostavljenom Državnoj izbornoj komisiji 22.10.2016. godine u 16 časova, radi poništenja Rješenja Opštinske izborne komisije Ulcinj, broj 02-250/2-16 od 20. oktobra 2016. godine, na sjednici održanoj 23. oktobra 2016. godine, donijela je   

R J E Š E NJ E

            Odbija se Prigovor podnosioca izborne liste Albanska koalicija „Sa jednim ciljem“, broj 64/16 od 20.10 2016. godine, zaveden u Državnoj izbornoj komisiji pod brojem 876 od 22.10.2016. godine, kao neosnovan.


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru podnosioca izborne liste Albanska koalicija „Sa jednim ciljem“, dostavljenom Državnoj izbornoj komisiji 22.10.2016. godine u 15,50 časova, radi poništenja Rješenja Izborne komisije Glavnog grada Podgorica, broj IKGG 4498/16 od 19.oktobra 2016. godine, na sjednici održanoj 23. oktobra 2016. godine, donijela je   

R J E Š E NJ E

            Odbija se Prigovor podnosioca izborne liste Albanska koalicija „Sa jednim ciljem“, zaveden u Državnoj izbornoj komisiji pod brojem 875 od 22.10.2016. godine, kao neosnovan.


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru političke partije Demokratska Crna Gora, podnosioca potvrđene izborne liste „ALBANCI ODLUČNO“ FORCA-DUA-AA, podnijetom na Rješenje Opštinske izborne komisije Ulcinj, broj 02-250/2016 od 20.10.2016. godine, na sjednici odžanoj 22. oktobra 2016. godine u 14 sati, donijela je

R J E Š E NJ E 

Usvaja se Prigovor podnosioca izborne liste „ALBANCI ODLUČNO“ FORCA-DUA-AA, podnijet na Rješenje Opštinske izborne komisije Ulcinj, broj 02-250/2-16 od 20.10.2016. godine.   

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru političke partije Demokratska Crna Gora, podnosioca potvrđene izborne liste „MR ALEKSA BEČIĆ – DEMOKRATE – POBJEDE, A NE PODJELE“, podnijetom na Odluku Opštinske izborne komisije Ulcinj, broj 02-254/2016 od 20.10.2016. godine, na sjednici odžanoj 22. oktobra 2016. godine u 14 sati, donijela je  

R J E Š E NJ E 

            Usvaja se Prigovor političke partije Demokratska Crna Gora, podnosioca potvrđene izborne liste „MR ALEKSA BEČIĆ – DEMOKRATE – POBJEDE, A NE PODJELE“, podnijetom na Odluku Opštinske izborne komisije Ulcinj, broj 02-254/2016 od 20.10.2016. godine.

            Poništava se Odluka Opštinske izborne komisije Ulcinj, broj 02-254/2016 od 20.10.2016. godine.


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru podnosioca izborne liste „Velika koalicija KLJUČ“, podnijetom na Rješenje Opštinske izborne komisije Ulcinj, broj 02-250/2-16 od 20.10.2016. godine, na sjednici odžanoj 22. oktobra 2016. godine u 14 sati, donijela je  

R J E Š E NJ E 

Usvaja se Prigovor podnosioca izborne liste „Velika koalicija KLJUČ“, podnijet na Rješenje Opštinske izborne komisije Ulcinj, broj 02-250/2-16 od 20.10.2016. godine.


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru podnosioca izborne liste „Demokratski front – MI ili ON“, podnijetom na Rješenje Opštinske izborne komisije Ulcinj, broj 02-250/2-16 od 20.10.2016. godine, na sjednici odžanoj 22. oktobra 2016. godine u 14 sati, donijela je  

R J E Š E NJ E 

Usvaja se Prigovor podnosioca izborne liste „Demokratski front – MI ili ON“, podnijet na Rješenje Opštinske izborne komisije Ulcinj, broj 02-250/2-16 od 20.10.2016. godine.

Poništava se stav I. izreke Rješenja Opštinske izborne komisije Ulcinj broj 02-250/2-16 od 20.10. 2016. godine. 

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru podnosioca izborne liste „Demokratski front – MI ili ON“, podnijetom na Odluku Opštinske izborne komisije Nikšić, broj 174 od 18.10.2016. godine, na sjednici odžanoj 21. oktobra 2016. godine u 14 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

             Usvaja se Prigovor podnosioca izborne liste „Demokratski front – MI ili ON“, podnijet na Odluku Opštinske izborne komisije Nikšić, broj 174 od 18.10.2016. godine.


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru političke partije Demokratska Crna Gora broj 01/577 od 20. oktobra 2016. godine, podnijetom na Odluku Opštinske izborne komisije Nikšić, broj 174 od 18.10.2016. godine, na sjednici odžanoj 21. oktobra 2016. godine u 14 sati, donijela je  

R J E Š E NJ E 

            Usvaja se Prigovor političke partije Demokratska Crna Gora broj 01/577 od 20. oktobra 2016. godine i poništava Odluka Opštinske izborne komisije Nikšić broj 174 od 18.10. 2016. godine.


Na osnovu člana 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija odlučujući po Prigovoru Božidara Vujičića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 233/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, na sjednici održanoj dana 19.10.2016. godine u 12:30 časova, donijela je  

R J E Š E NJ E  

Odbija se Prigovor Božidara Vujičića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 233/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, kao neosnovan.


Na osnovu člana 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija odlučujući po Prigovoru Božidara Vujičića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 234/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, na sjednici održanoj dana 19.10.2016. godine u 12:30 časova, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor Božidara Vujičića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 234/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, kao neosnovan.


Na osnovu člana 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija odlučujući po Prigovoru Miloša Ivanovića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 239/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, na sjednici održanoj dana 19.10.2016. godine u 12:30 časova, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor Miloša Ivanovića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 239/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, kao neosnovan.


Na osnovu člana 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija odlučujući po Prigovoru Miloša Ivanovića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 240/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, na sjednici održanoj dana 19.10.2016. godine u 12:30 časova, donijela je

R J E Š E NJ E

 Odbija se Prigovor Miloša Ivanovića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 240/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, kao neosnovan.


Na osnovu člana 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija odlučujući po Prigovoru Božidara Vujičića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 235/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, na sjednici održanoj dana 19.10.2016. godine u 12:30 časova, donijela je

R J E Š E NJ E

 Odbija se Prigovor Božidara Vujičića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 235/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, kao neosnovan.


Na osnovu člana 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija odlučujući po Prigovoru Nenada Vujičića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 242/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, na sjednici održanoj dana 19.10.2016. godine u 12:30 časova, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor Nenada Vujičića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 242/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, kao neosnovan.


Na osnovu člana 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija odlučujući po Prigovoru Nenada Vujičića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 241/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, na sjednici održanoj dana 19.10.2016. godine u 12:30 časova, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor Nenada Vujičića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 241/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, kao neosnovan.


Na osnovu člana 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija odlučujući po Prigovoru Ivana Markovića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 236/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, na sjednici održanoj dana 19.10.2016. godine u 12:30 časova, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor Ivana Markovića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 236/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, kao neosnovan.


Na osnovu člana 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija odlučujući po Prigovoru Tomislava Kuljače iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 238/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, na sjednici održanoj dana 19.10.2016. godine u 12:30 časova, donijela je

R J E Š E NJ E

 Odbija se Prigovor Tomislava Kuljače iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 238/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, kao neosnovan.


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Velike koalicije Ključ – Opštinski odbor SNP Nikšić, podnijetom na Odluku Opštinske izborne komisije Nikšić, broj 174 od 18.10.2016. godine, na sjednici odžanoj 19. oktobra 2016. godine u 12 sati, donijela je  

R J E Š E NJ E

             Odbija se Prigovor Velike koalicije Ključ – Opštinskog odbora Socijalističke narodne partije Crne Gore -Nikšić podnijet na Odluku Opštinske izborne komisije Nikšić broj 174  od 18.10.2016. godine, kao neosnovan.


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Nove Srpske demokratije OO Nikšić br. 18/2016. od 18.10. 2016. godine, podnijetom na Odluku Opštinske izborne komisije Nikšić, broj 174 od 18.10.2016.godine, za ponavljanje izbora na biračkom mjestu br. 108 – Ribolovno društvo, na sjednici odžanoj 19. oktobra 2016. godine u 12 sati, donijela je  

R J E Š E NJ E

             Odbija se Prigovor Nove Srpske demokratije Opštinskog odbora Nikšić podnijet na Odluku Opštinske izborne komisije Nikšić broj 174 od 18.10.2016. godine, kao neosnovan.


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Socijaldemokratske partije Opštinski odbor Cetinje, broj I-390 od 18. oktobra 2016. godine, podnijetom na Odluku Izborne komisije Prijestonice Cetinje, broj 01-014/16-47 od 17.10.2016. godine o poništenju izbora za izbor poslanika za Skupštinu Crne Gore na biračkom mjestu br. 12 „Tehnička škola 2“, na sjednici odžanoj 18. oktobra 2016. godine u 16 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

            Usvaja se Prigovor Socijaldemokratske partije Crne Gore Opštinski odbor Cetinje broj I-390 od 18. oktobra 2016. godine i poništava Odluka Izborne komisije Prijestonice Cetinje broj 01-014/16-47 od 17.10.2016. godine.


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Filipa Adžića, kandidata za poslanika Velike koalicije „KLJUČ“ od 18. oktobra 2016. godine, podnijetom na Odluku Izborne komisije Prijestonice Cetinje, broj 01-014/16-47 od 17.10.2016. godine o poništenju izbora za izbor poslanika za Skupštinu Crne Gore na biračkom mjestu br. 12 „Tehnička škola 2“, na sjednici odžanoj 18. oktobra 2016. godine u 16 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

             Usvaja se Prigovor Filipa Adžića, kandidata za poslanika Velike koalicije „KLJUČ“,  od 18. oktobra 2016. godine, na Odluku Izborne komisije Prijestonice Cetinje, broj 01-014/16-47 od 17.10.2016. godine.


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Socijalističke narodne partije Crne Gore – Opštinski odbor SNP Andrijevica podnijetom na Rješenje Opštinske izborne komisije Andrijevica broj 68/1 od 16.10.2016. godine, na sjednici odžanoj 17. oktobra 2016. godine u 16 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

             Odbija se Prigovor Socijalističke narodne partije Crne Gore - Opštinski odbor Andrijevica podnijet na Rješenje Opštinske izborne komisije Andrijevica broj 68/1 od 16.10.2016. godine, kao neosnovan.


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14 i 47/14), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru pravnog zastupnika izborne liste „Uzdignimo Budvu“ – Grupa građana, od 12.10.2016. godine, podnijetom na postupanje Opštinske izborne komisije Budva prilikom utvrđivanja i proglašenja Izborne liste za izbor odbornika SO Budva naziva Građanska akcija – Vujičić dr Božidar, na sjednici odžanoj 12. oktobra 2016. godine u 13 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

            Odbacuje se Prigovor pravnog zastupnika izborne liste „Uzdignimo Budvu“ – Grupa građana podnijet na postupanje Opštinske izborne komisije Budva prilikom utvrđivanja i proglašenja Izborne liste za izbor odbornika SO Budva naziva Građanska akcija – Vujičić dr Božidar, kao neblagovremen.


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru političke partije Demokratska Crna Gora, broj 01/539 od 10.10.2016. godine, radi poništenja akta – obavještenja Opštinske izborne komisije Budva broj 118/2 od 08.10. 2016. godine, na sjednici održanoj 12. oktobra 2016. godine, donijela je 

R J E Š E NJ E

            Odbija se Prigovor političke partije Demokratska Crna Gora, broj 01/539 od 10.10.2016. godine, kao neosnovan.


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14 i 47/14), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Socijaldemokratske partije Crne Gore – OO SDP Andrijevica broj 143-2016 od 21.09. 2016. godine podnijetom protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Andrijevica broj 15 od 19. godine  09. 2016. godine, na sjednici odžanoj 30.septembra 2016. godine u 12 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

             Odbacuje se Prigovor Socijaldemokratske partije Crne Gore OO SDP Andrijevica broj     143-2016 od 21.09. 2016. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Andrijevica broj 15 od 19. 09. 2016. godine, kao neblagovremen.