e-mail:

komisija@dik.co.me

sekretar@dik.co.me

portparol@dik.co.me

 
 

* * *

Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 12 i člana 99 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija

JAVNO OBJAVLJUJE UKUPNE REZULTATE IZBORA ZA POSLANIKE U SKUPŠTINU CRNE GORE


21.10.2012

SAOPŠTENJE

 

Državna izborna komisija će 22. oktobra (ponedjeljak) održati  press konferenciju u Plavoj sali (zgrada Skupštine Crne Gore) u 11 časova, na kojoj će saopštiti konačne rezultate izbora za poslanike u Skupštinu Crne Gore.

Za medijsko praćenje PRESS konferencije neophodno je izvršiti akreditaciju na fax +38220245125 ili na e-mail press@skupstina.me.


Na osnovu člana 98 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika («Službeni list RCG», br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 21. oktobra 2012. gdine, utvrdila je

 

 

KONAČNE REZULTATE

ZA IZBOR POSLANIKA U SKUPŠTINU CRNE GORE

 

POSTUPAK I PODACI NA OSNOVU KOJIH SU UTVRDJENI KONAČNI REZULTATI ZA IZBOR POSLANIKA U SKUPŠTINU CRNE GORE


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

               Broj 861/2  

Podgorica, 18.10. 2012. godine

 

 

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru Demokratske unije Albanaca, kao podnosioca izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, broj 77/12 od 17. 10. 2012. godine, podnešenom na Privremene rezultate za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore broj 846 od 15. 10. 2012. godine, na sjednici odžanoj 18. oktobra 2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

            Odbija se Prigovor podnosioca izborne liste Demokratske unije Albanaca, broj 77/12 od 17. 10. 2012. godine, podnešen na Privremene rezultate za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore broj 846 od 15. 10. 2012. godine, kao neosnovan.


Na osnovu člana 92 stav 5 Zakona o izboru odbornika i poslanika («Službeni list RCG», br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 15. oktobra 2012. gdine, utvrdila je

 

 

PRIVREMENE REZULTATE

ZA IZBOR POSLANIKA U SKUPŠTINU CRNE GORE

 


 

POSTUPAK I PODACI NA OSNOVU KOJIH SU UTVRDJENI PRIVREMENI REZULTATI ZA IZBOR POSLANIKA U SKUPŠTINU CRNE GORE


14.10.2012.

 U vezi sa pojavom anketiranja birača nakon izvršenog glasanja, koje se vrši od strane pojedinih nevladinih organizacija Državna izborna komisija zauzela je stav i tim povodom daje

  

SAOPŠTENJE

 Birača niko ne može primorati niti od njega zahtijevati da saopšti za koga je glasao, niti je dužan da daje odgovor na postavljeno pitanje ako ne želi.

Svi koji birača primoravaju, odnosno od njega zahtijevaju da se, suprotno njegovoj volji, izjasni za koga je glasao, podliježu krivičnoj odgovnosti u skladu sa zakonom.

Anketa se ne može vršiti u zgradi u kojoj se glasa i njenom dvorištu, odnosno na udaljenosti manjoj od 50 metara od biračkog mjesta.

 

 DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

 Broj  811

Podgorica, 12. 10. 2012. godine

 

  

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

                

          Na osnovu člana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), a u cilju obezbjeđivanja tajnosti glasanja na biračkim mjestima, Državna izborna komisija daje 

 

P R E P O R U K U

organima za sprovođenje izbora

 

Na biračkim mjestima na kojima je instaliran video nadzor, u toku izbornog dana (14.oktobar 2012. godine), obezbijediti da isti bude van funkcije, isključivanjem ili prekrivanjem kamera.

 

 

                                                                                       SEKRETAR

                                                                                       Milisav Ćorić


12.10. 2012.

S A O P Š T E NJ E

Državna izborna komisija obavještava birače da će se, shodno članu 70 Zakona o izboru odbornika i poslanika, biračka mjesta na izborima zakazanim 14. oktobra 2012. godine za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, i odbornika u skupštinama opština Nikšić, Budva i Kotor, otvoriti dana 14. oktobra 2012. godine u 7,00 časova, a zatvoriti istog dana u 20,00 časova. 

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA


 12.10. 2012.

S A O P Š T E NJ E

 

 

Državna izborna komisija će, na dan održavanja izbora za poslanike u Skupštinu Crne Gore, 14. oktobra, održati četiri press konferencije u Plavoj sali (zgrada Skupštine Crne Gore) u sljedećim terminima:

-     I u 10,00 časova

-     II u 13,00 časova,

-     III u 18,00 časova,

-     IV u 21,30 časova.

Za medijsko praćenje PRESS konferencije neophodno je izvršiti akreditaciju na fax +38220245125 ili na e-mail press@skupstina.me.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 775/2  

Podgorica, 11.10. 2012. godine

 

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija br. 07/3-1/18-97/2, od 11.10. 2012. godine, Državna izborna komisija, izdaje

 

 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine 


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj:747/2

Podgorica, 08. 10. 2012. godine

 

Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i zahtjeva Centra za monitoring CeMI-a br138/12, od 08.10. 2012. godine, Državna izborna komisija, izdaje

 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora koji će se održati 14. oktobra 2012. godine 


5.10. 2012.  

S A O P Š T E NJ E 

 

Državna izborna komisija je donijela Odluku o broju glasačkih listića i broju rezervnih listića za sprovođenje izbora za poslanike u Skupštinu Crne Gore, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine

Štampanje glasačkih listića će se obaviti u Štampariji „Obod“ Cetinje u subotu, 6.10. 2012. godine.

Pripreme za štampanje glasačkih listića za sprovođenje izbora za poslanike u Skupštinu Crne Gore počeće u 08,00 časova.

Mediji zainteresovani za praćenje štampanja glasačkih listića, radi dobijanja ovlašćenja, mogu svoje prijave dostaviti Državnoj izbornoj komisiji na mail adresu komisija@dik.co.me danas do 17 časova.

 Državna izborna komisija


 

Na osnovu člana 74 stav 2 i 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 05. 10. 2012. godine, donijela je

 

 

 

O D L U K U

o broju glasačkih listića i broju rezervnih listića za sprovođenje izbora za poslanike u Skupštinu Crne Gore, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine

 

            1. Državna izborna komisija je utvrdila da je ukupan broj birača upisanih u birački spisak u Crnoj Gori 514.055 birača.

 

2. Državna izborna komisija utvrđuje da je broj glasačkih listića koji će se štampati  514.055 od čega:

- na ćiriličnom pismu 479.019,

- na dvojezičnom pismu 35.036 glasačka listića.

 

            3 Broj rezervnih glasačkih listića koji će se štampati u procentu od 3% od ukupnog broja glasačkih listića iznosi 15.422, od čega:

            - na ćiriličnom pismu 14.371,

            - na dvojezičnom pismu 1.051 glasačka listića.

           

            4. Ukupan broj glasačkih listića i rezervnih glasačkih listića koji će se štampati je 529.477, od čega:

            - na ćiriličnom pismu 493.390,

            - na dvojezičnom pismu 36.087 glasačka listića.

 

            5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Broj 727

Podgorica, 05,10, 2012. godine

 

 

 

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

 

SEKRETAR                                                                                        PREDSJEDNIK

Milisav Ćorić                                                                                         Ivan Kalezić  

 


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 701/3

Podgorica, 05.10. 2012. godine

 

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija br. 07/5-308/6, od 03.10. 2012. godine, Državna izborna komisija, izdaje

 

 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine 

 

 

1. Ovlašćuju se predstavnici Komiteta za otvorenu demokratiju za posmatranje izbora, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine.

 

2. Predstavnici  Komiteta za otvorenu demokratiju koji će posmatrati izbore su:

 

1. Roman Zenon Chyczij – Canada

2. Victor Elia Glasko   - Canada

3. Andrew Bohden Dejczakiwskyj  - Canada

4. Myron Peter Lahola  - Canada

 

      3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.

 

4. Državna izborna komisija izdaje predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.

 

5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

 

 

                                                                                              SEKRETAR

                                                                                 Milisav Ćorić


Na osnovu člana 13 stav 2 Zakona o biračkim spiskovima („Službeni list CG“, broj 40/08, Državna izborna komisija

 

O B J A V LJ U J E

broj birača u Crnoj Gori, po jedinicama lokalne samouprave i po biračkim mjestima

 

I Za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 14. oktobra 2012. godine, u Centralni birački spisak ukupno je upisano 514055 birača.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 701/2

Podgorica, 03.10. 2012. godine

 

 

 

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija br. 07/5-308/4, od 03.10. 2012. godine, Državna izborna komisija, izdaje

 

 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine 

 

 

1. Ovlašćuju se predstavnici Komiteta za otvorenu demokratiju za posmatranje izbora, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine.

2. Predstavnici  Komiteta za otvorenu demokratiju koji će posmatrati izbore su:

 

1. Steven Lapczak – Canada

2. Steve Roman Kolos  - Canada

3. Andrey Sydorenko  - Canada

 

 

      3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.

4. Državna izborna komisija izdaje predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.

5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

 

 

 

                                                                                              SEKRETAR

                                                                                                          Milisav Ćorić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 702/2

Podgorica, 03.10. 2012. godine

 

 

 

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija br. 07/3-1/18-53, od 03.10. 2012. godine, Državna izborna komisija, izdaje

 

 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine 

 

 

1. Ovlašćuju se predstavnici Ambasade Kanade za posmatranje izbora, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine.

2. Predstavnici Ambasade Kanade koji će posmatrati izbore su:

 

1. Kevin Rex  – Kanada

2. Vladan Miladinović - Srbija

 

 

      3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.

4. Državna izborna komisija izdaje predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.

5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

 

 

 

                                                                                              SEKRETAR

                                                                                 Milisav Ćorić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 656/2  

Podgorica, 03.10. 2012. godine

 

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija br. 07/3-1/18-48, od 02.10. 2012. godine, Državna izborna komisija, izdaje

 

 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine 

 

 

1. Ovlašćuju se predstavnici Posmatračke misije PSSE (Parlamentarna skupština Savjeta Evrope) za posmatranje izbora, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine.

2. Predstavnici  Posmatračke misije PSSE koji će posmatrati izbore su:

 


 

1. Nursuna Memecan - Turkey

2. Attila Gruber – Hungary

3. Miltiadis Varvitsiotis - Greece

4. Josette Durrieu – France                 

5. Tudor Pantiru – Romania                

6. Konstantinos Triantafyllos – Ghreece   

7. Doris Fiala – Switzerland 

8. Bernard Marquet  - Monaco

9. Andre Bugnon – Switzerland

10. Jordi Xucla  - Spain

11. Mevlüt Cavusoglu - Turkey

12. Christopher Chope  - United Kingdom

13. Dimitrios Papadimoulis – Greece

14. Chemavon Chahbazian

15. Daniele Gastl, assistant

16. Gael Martin-Micallef, administrator

 

 

      3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.

4. Državna izborna komisija izdaje predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.

5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

 

 

                                                                                              SEKRETAR

                                                                                 Milisav Ćorić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 659/2  

Podgorica, 03.10. 2012. godine

 

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija br. 07/3-1/18-50, od 03.10. 2012. godine, Državna izborna komisija, izdaje

 

 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine 

 

 

1. Ovlašćuju se predstavnici OEBS/ODIHR-a za posmatranje izbora, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine.

2. Predstavnici  posmatračke misije OEBS/ODIHR-a koji će posmatrati izbore su:

 

 

1. Janez Lenarčič - Slovenia

2. Jan Haukaas – Norway

3. Beata Martin – Rozumilowicz – Poland

4. Tamara Otiashvili – Georgia

5. Thomas Rymer – Canada

6. Nikolina Staleska 

 

Asistenti:

1. Bojana Vujošević

2. Dragana Dautivić

3. Sanja Radović

4. Jelena Obradović

5. Marija Pavićević

6. Krsto Gracun

7. Iva Lakić

8. Marija Montinaro-Barjaktarović

9. Gana Vukčević

10. Tatjana Kujović

11. Merlinda Dješević

12. Dušica Bajić

13. Sandra Smolović

14.Darko Živaljević

 

      3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.

4. Državna izborna komisija izdaje predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.

5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

 

 

                                                                                              SEKRETAR

                                                                                 Milisav Ćorić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 700/2  

Podgorica, 03.10. 2012. godine

 

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija br. 07/3-1/18-52, od 03.10. 2012. godine, Državna izborna komisija, izdaje

 

 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine 

 

 

1. Ovlašćuju se predstavnici posmatrača iz Japana za posmatranje izbora, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine.

2. Predstavnici  posmatračke misije iz Japana koji će posmatrati izbore su:

 

1. Mori Yoshinori    

2. Yadatsu Yuko   

3. Suda Hiroshi

4. Naganuma Satoru

5. Moriya Miyuki   

6. Shiratsuchi Sohei  

 

 

      3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.

4. Državna izborna komisija izdaje predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.

5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

 

 

 

                                                                                              SEKRETAR

                                                                                 Milisav Ćorić


Na osnovu člana 74 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici od 01.10. 2012. godine, donijela je

 

O D L U K U

o obliku i izgledu glasačkih listića, načinu, mjestu i kontroli štampanja, ovjeri i distribuciji glasačkih listića za izbor poslanika koji će se održati 14. oktobra 2012. godine

 


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 643/2  

Podgorica, 01.10. 2012. godine

 

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija br. 07/3-1/18-46, od 01.10. 2012. godine, Državna izborna komisija, izdaje

 

 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine 

 

 

1. Ovlašćuju se predstavnici OEBS/ODIHR za posmatranje izbora, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine.

2. Predstavnici  OEBS/ODIHR koji će posmatrati izbore su:

 

 

1. Jannach Haraid  -  Austrijan                                          

2. Bratsky Petar  - Czech Republic

3. Hojda Pavel  - Czech Republic

4. Plachy Jaroslav  - Czech Republic       

5. Skarka Jaroslav - Czech Republic      

6. Stetina Jaromir - Czech Republic      

7. Mariani Thierry – France

8. Champouris Georglos - Greece

9. Pakiotakis Loannis  - Greece 

10. Psycharis Andreas - Greece  

11. Quick, Terens Spenser- Greece  

12. Rigas Panagiotis - Greece  

13. Varemenos Georgios - Greece  

14. Voridis Mavroudis - Greece  

15. Nagy Andor – Hungary

16. Phelan Ann – Ireland

17. Caforio Giuseppe – Italy

18. D׳Amico Claudio – Italy

19. Del Vecchio Mauro – Italy

20. Mecacci Matteo – Italy

21. Picchi Gugllelmo – Italy

22. Da Silva Santos, Paulo Miguel -  Portugal

23. Kulakov Vladimir - Rusian Federation

24. Strutinskiy Alexander - Rusian Federation

25. Tsvetov Petr - Rusian Federation

26. Battelli Roberto – Slovenia

27. Dimitrovski Maja – Slovenia

28. Gomez de la Serna Pedro – Spain

29. Gonzalez Vazquez Sebastian – Spain

30. Pozuelo Isabel – Spain

31. Nordin Rickard – Sweden

32. Omanovic Jasenko – Sweden

33. Ileri Cenk – Turkey

34. Kulkuloglu Sevki – Turkey

35. Onen Emin – Turkey

36. Nothelle Andreas – Germany

37. Carillet Marc – France

38. Montanus Antonia - Germany


 

      3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.

4. Državna izborna komisija izdaje predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.

5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

 

  SEKRETAR

  Milisav Ćorić


01.10. 2012.  

S A O P Š T E NJ E 

Državna izborna komisija je danas održala sjednicu u proširenom sastavu sa članovima opunomoćenih predstavnika izbornih lista.

Na sjednici je odbijen Prigovor Socijaldemokratske partije Crne Gore Opštinski odbor Kolašin, broj 14 od 30. 09. 2012. godine, podnešen protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Kolašin broj 17/12 od 26. 09. 2012. godine, kao neosnovan.


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 637/2  

Podgorica, 01.10. 2012. godine

 

 

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru Socijaldemokratske partije Crne Gore Opštinski odbor Kolašin, broj 14 od 30. 09. 2012. godine, podnešenom protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Kolašin broj 17/12 od 26. 09. 2012. godine, na sjednici odžanoj 01. oktobra 2012. godine u 13 sati, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

            Odbija se Prigovor Socijaldemokratske partije Crne Gore Opštinski odbor Kolašin, broj 14 od 30. 09. 2012. godine, podnešen protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Kolašin broj 17/12 od 26. 09. 2012. godine, kao neosnovan.


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 610/4

Podgorica, 27. 09. 2012. godine

 

 

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru Pokreta za promjene broj 57/12 podnešenom protiv Rješenja Izborne komisije Glavnog Grada - Podgorica broj 1610/12 od 24. 09. 2012. godine, na sjednici odžanoj 27. septembra 2012. godine u 18 sati, donijela je

  

R J E Š E NJ E

 

Odbija se Prigovor Pokreta za promjene broj 57/12 podnešen protiv Rješenja Izborne komisije Glavnog Grada - Podgorica broj 1610/12 od 24. 09. 2012. godine, kao neosnovan

 


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

 Broj 611/6

Podgorica, 27. 09. 2012. godine

 

 

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru Nove srpske demokratije broj 92 od 26. o9. 2012. godine podnešenom protiv Rješenja Izborne komisije Glavnog Grada - Podgorica broj 1610/12 od 24. 09. 2012. godine, na sjednici odžanoj 27. septembra 2012. godine u 18 sati, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

Odbija se Prigovor Nove srpske demokratije broj 92 od 26. o9. 2012. godine, podnešen protiv Rješenja Izborne komisije Glavnog Grada - Podgorica broj 1610/12 od 24. 09. 2012. godine, kao neosnovan.

 


Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, donijela je

ZAKLJUČKE

( O PROŠIRENOM SASTAVU DRŽAVNE IZBORNE KOMISIJE )

GZIMA HADŽIBETI, postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste naziva FORCA ZA JEDINSTVO – FORCA PËR BASHKIM Genci Nimanbegu – Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan

MEHMET ALOJA, postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste naziva Demokratska unija Albanaca – Unioni demokratik i shqiptarëve

AHMET BAJRAKTARI, postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste naziva Albanska koalicija: Demokratski savez u Crnoj Gori- Demokratska partija i Albanska alternativa – Koalicioni Shqiptar: Lidhja Demokratike në Mal të Zi – Partia Demokratike dhe Alternativa Shqiptare

DALIBOR KAVARIĆ, postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste naziva ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA– ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE.

SRĐA SMATLIK, postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste naziva DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ, a zamjenik Nikola Bajčetić.

BORO MARIĆ, postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste naziva KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ, a zamjenik Dragana Ranitović.

ŽELJKO VUJOTIĆ, postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste naziva SNP- SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – I RIJEČ I DJELO.

LELA KAŽIĆ, postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste naziva SRPSKI NACIONALNI SAVEZ – dr Ranko Kadić (DSS, SSR i GG).

RANKO VUKOVIĆ, postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste naziva SRPSKA SLOGA.

MILIVOJE RAKOČEVIĆ, postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste naziva ZAJEDNO, a njegov zamjenik Radivoje Zdravković.

JURICA A. ŽARKOVIĆ, postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca iizborne liste naziva HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA.

MILAN RADULOVIĆ postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca Izborne liste naziva „Pozitivna Crna Gora“, a njegov zamjenik Mirjana Camović.


Na osnovu člana 49 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 26. septembra 2012. godine utvrdila je

ZBIRNU IZBORNU LISTU ZA IZBOR POSLANIKA

U SKUPŠTINU CRNE GORE

 


26.09. 2012. god.

 

S A O P Š T E NJ E

 

 

Državna izborna komisija je dana 26.09. 2012. godine žrijebanjem utvrdila sljedeću zbirnu izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 14. oktobra 2012. godine:

 

 

1. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE

2. SRPSKA SLOGA

3. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO

4. “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”

5. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I DJELO

6. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE

7. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI, DEMOKRATSKA  PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA SHQIPTARE

8. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ

9. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM – Genci Nimanbegu – Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan

10. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ

11. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ

12. ZAJEDNO

13. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)

 

  

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA


 

M I Š LJ E NJ E

u vezi sa primjenom člana 80 Zakona o izboru odbornika i poslanika


24.09. 2012.  

S A O P Š T E NJ E 

Državna izborna komisija je zakazala žrijebanje radi utvrđivanja redosljeda na zbirnoj izbornoj listi.

Žrijebanje će se održati 26. 09. (srijeda) 2012. godine u 15 časova u zgradi Skupštine Crne Gore (plava sala).

Snimatelji i fotoreporteri mogu pratiti žrijebanje, a potrebno je izvršiti akreditovanje u pisanoj formi do 26.09.2012. do 12 časova na fax 245 125 ili na e-mail: press@skupstina.me


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 563

Podgorica, 22.09. 2012. godine

 

 

SAOPŠTENJE

 

Državna izborna komisija utvrdila je i proglasila sljedeće izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine.

1.      “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”

2.      HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO

3.      KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ

4.      SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I DJELO

5.      DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ

6.      SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR I GG)

7.      BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ

8.      DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE

9.      ZAJEDNO

10.   ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI, DEMOKRATSKA PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA SHQIPTARE

11. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM – Genci Nimanbegu – Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan

12.  ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE

13.   SRPSKA SLOGA                                                                                  

 

Podnosioci izbornih lista su pozvani da dostave svoje predloge za određivanje predstavnika u prošireni sastav organa za sprovođenje izbora.

 

 

                                                                                   PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                     Ivan Kalezić


Rješenje kojim se utvrđuje i proglašava izborna lista naziva SRPSKA SLOGA koju su podnijele Narodna stranka, Srpska lista, Otadžbinska srpska stranka, Srpska radikalna stranka i Demokratski centar Boke za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore.

Zaključak o ispunjavanju uslova za predstavnike


Rješenje kojim se utvrđuje i proglašava izborna lista naziva ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA– ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE, za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore.

Zaključak o ispunjavanju uslova za predstavnike


Rješenje kojim se utvrđuje i proglašava izborna lista naziva FORCA ZA JEDINSTVO – FORCA PËR BASHKIM Genci Nimanbegu – Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan, koju su podnijele politička partija Nova demokratska snaga – Forca i grupe građana „Građanska inicijativa – Tuzi“ i „Građanski pokret Perspektiva“, za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore.

Zaključak o ispunjavanju uslova za predstavnike


Rješenje kojim se utvrđuje i proglašava izborna lista naziva Albanska koalicija, koju su podnijele političke partije Demokratski savez u Crnoj Gori, Demokratska partija i Albanska alternativa, za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore.

Zaključak o ispunjavanju uslova za predstavnike


Rješenje kojim se utvrđuje i proglašava izborna lista naziva Demokratska unija Albanaca, koju je podnijela politička partija Demokratska unija Albanaca za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore

Zaključak o ispunjavanju uslova za predstavnike


Rješenje kojim se utvrđuje i proglašava izborna lista naziva Bošnjačka stranka – Rafet Husović, koju je podnijela Bošnjačka stranka za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore.  

Zaključak o ispunjavanju uslova za predstavnike


Rješenje kojim se utvrđuje i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva DEMOKRATSKI FRONT – Miodrag Lekić, koju je podnijela Nova srpska demokratija, Pokret za promjene, Grupa birača – Milan Knežević, Demokratska stranka jedinstva i Bošnjačka demokratska partija.

Zaključak o ispunjavanju uslova za predstavnike


Rješenje kojim se utvrđuje i proglašava izborna lista naziva SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – I RIJEČ I DJELO, koju je podnijela Socijalistička narodna partija Crne Gore.  

Zaključak o ispunjavanju uslova za predstavnike


Rješenje kojim se utvrđuje i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva Srpski nacionalni savez – dr Ranko Kadić (DSS, SSR i Grupa građana) koju su podnijeli Demokratska srpska stranka (DSS), Stranka srpskih radikala (SSR) i Grupa građana.

Zaključak o ispunjavanju uslova za predstavnike


Rješenje kojim se utvrđuje i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva Koalicija Evropska Crna Gora – Milo Đukanović koju je podnijela Demokratska partija socijalista Crne Gore (DPS), Socijaldemokratska partija Crne Gore (SDP) i Liberalna partija Crne Gore (LPCG).

Zaključak o ispunjavanju uslova za predstavnike


Rješenje kojim se utvrđuje i proglašava izborna lista naziva „ZAJEDNO„ koju su podnijele Stranka penzionera, invalida i socijalne pravde Crne Gore i Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore.

Zaključak o ispunjavanju uslova za predstavnike


Na osnovu člana 12 stav 4 Zakona o biračkim spiskovima („Službeni list CG“, broj 40/08), Državna izborna komisija

 

O B J A V LJ U J E

broj birača u Crnoj Gori, po jedinicama lokalne samouprave i po biračkim mjestima

 


S A O P Š T E NJ E

Povodom tekstova u dnevnim listovima Dan i Vijesti, kojima se citira saopštenje političke partije Pozitivna Crna Gora i izjava predsjednika te stranke gospodina Darka Pajovića, da je ta partija dobila birački spisak od Državne izborne komisije, Državna izborna komisija obavještava javnost da u okviru nadležnosti Komisije nije vođenje biračkih spiskova, već da je to u nadležnosti drugih organa, te nije tačna tvrdnja da je Državna izborna komisija dala političkoj partiji Pozitivna Crna Gora birački spisak.


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 520/2

Podgorica, 20. 09. 2009. godine

 

                                   

Na osnovu člana 47 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. List RCG”, broj 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, br. 46/11),  Državna izborna komisija, u postupku razmatranja Izborne liste ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA, koju je podnijela Grupa građana, na sjednici održanoj 20. 09. 2012. godine, donijela je

  

Z A K LJ U Č A K

 

1. Izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koju je podnijela Grupa građana naziva ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA, sadrži nedostatke u odnosu na Zakonom propisani najmanji broj potpisa birača koji podržavaju tu izbornu listu.

 

2. Poziva se podnosilac navedene izborne liste da, najkasnije u roku od 48 časova od dostavljanja zaključka, otkloni nedostatke iz tačke 1. ovog zaključka, na način što će dostaviti nedostajući broj potpisa birača, odnosno još 81 potpis kako bi ispunili zakonski uslov od najmanje 1000 potpisa podrške.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Dana 19. 09. 2012. godine, Državnoj izbornoj komisiji Grupa građana, podnijela je izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA.

Odredbom člana 43 stav 2 Zakona propisano je da za političke partije ili grupe građana  koje predstavljaju manjinski narod ili manjinsku nacionalnu zajednicu, izborna lista za izbor poslanika utvrđena je ako je svojim potpisom podrži najmanje 1000 birača.

U postupku razmatranja da li je ova izborna lista podnijeta u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, Komisija je utvrdila da je podnosilac ove izborne liste dostavio 919 potpisa umjesto 1000 potpisa birača podrške, što znači 81 potpis manje od Zakonom propisanog broja.

Polazeći od navedenog, pozvan je podnosilac izborne liste da otkloni nedostatak u izbornoj listi, na način sadržan u tački 2. ovog zaključka.

 

 

 

PREDSJEDNIK

                                    Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 500/3

Podgorica, 20. 09. 2012. godine

 

 

Na osnovu člana 47 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. List RCG”, broj 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, br. 46/11),  Državna izborna komisija, u postupku razmatranja Izborne liste ZAJEDNO, koju su podnijele Stranka penzionera invalida i socijalne pravde Crne Gore i Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore, na sjednici održanoj 20. septembra 2012. godine, donijela je

 

Z A K LJ U Č A K

 

1. Izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koju su podnijele Stranka penzionera invalida i socijalne pravde Crne Gore i Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore sadrži nedostatke u odnosu na Zakonom propisani najmanji broj potpisa birača koji podržavaju tu izbornu listu za izbor poslanika.

2. Poziva se podnosilac navedene izborne liste da, najkasnije u roku od 48 časova od dostavljanja zaključka, otkloni nedostatke iz tačke 1. ovog zaključka, na način što će dostaviti nedostajući broj potpisa birača, odnosno još 188 potpisa.  

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Dana 18. 09. 2012. godine, Državnoj izbornoj komisiji Stranka penzionera invalida i socijalne pravde Crne Gore i Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore  podnijele su izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva ZAJEDNO.

Odredbom člana 43 stav 1 propisano je da je izborna lista za izbor poslanika utvrđena ako je svojim potpisom podrži najmanje 1% birača, odnosno 4.983 birača.

U postupku razmatranja da li je ova izborna lista podnijeta u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, Komisija je utvrdila da je podnosilac ove izborne liste dostavio 4.795 potpisa umjesto 4.983, što znači 188 potpisa manje od Zakonom propisanog broja.

Polazeći od navedenog, pozvan je podnosilac izborne liste da otkloni nedostatak u izbornoj listi, na način sadržan u tački 2. ovog zaključka.

 

PREDSJEDNIK

                                     Ivan Kalezić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 445/4      

Podgorica, 18. 09. 2012. godine

 

 

Na osnovu čl. 26, 31 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 18. septembra 2012. godine, donijela je

  

Z A K LJ U Č A K

 

1. Utvrđuje se da politička partija Hrvatska građanska inicijativa, kao podnosilac izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva Hrvatska građanska inicijativa (HGI) – ODLUČNO, ispunjava uslove za određivanje  predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije.

            2. Politička partija Hrvatska građanska inicijativa ispunjava uslove da odredi svog predstavnika u prošireni sastav opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora, o čemu će obavijestiti opštinske izborne komisije.

            3. Poziva se politička partija Hrvatska građanska inicijativa da odredi predstavnike u prošireni sastav navedenih organa za sprovođenje izbora.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

            Odredbom člana 30 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika utvrđeno je da Državnu izbornu komisiju čine predsjednik, sekretar i devet članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.

Odredbom člana 31 utvrđeno je da Državna izborna komisija, danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste, zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav ovog organa, koji, u roku od 24 časa od časa donošenja, dostavlja podnosiocu izborne liste.

Rješenjem Državne izborne komisije, broj 445/3 od 18. septembra 2012. godine, potvrđena je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva Hrvatska građanska inicijativa (HGI) – ODLUČNO, koju je podnijela politička partija Hrvatska građanska inicijativa, pa je odlučeno kao u tački 1 do 3 ovog zaključka.

PREDSJEDNIK

 Ivan Kalezić


 

Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 445/3     

Podgorica, 18. 09. 2012. godine

 

             Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici od 18. septembra 2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

           

1. Utvrđuje se i proglašava izborna lista naziva Hrvatska građanska inicijativa (HGI) – ODLUČNO, koju je podnijela Hrvatska građanska inicijativa za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore.   

2. Utvrđuje se da izborna lista naziva Hrvatska građanska inicijativa (HGI) – ODLUČNO, za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, ispunjava uslove za korišćenje prava iz člana 94 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

            Politička partija Hrvatska građanska inicijativa podnijela je 18. septembra 2012. godine Državnoj izbornoj komisiji Izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva Hrvatska građanska inicijativa (HGI) – ODLUČNO, radi njenog utvrđivanja i proglašenja.

            Državna izborna komisija utvrdila je da je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva Hrvatska građanska inicijativa (HGI) – ODLUČNO, sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika i podnijeta u roku i da ispunjava uslove za korišćenje prava iz člana 94 stav 2 Zakona, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivan Kalezić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 444/2  

Podgorica, 18. 09. 2012. godine

 

 

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija br. 07/3-1/18-6, od 18. septembra 2012. godine, Državna izborna komisija, izdaje

 

 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine 

 

 

1. Ovlašćuju se predstavnici OEBS/ODIHR za posmatranje izbora, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine.

2. Predstavnici OEBS/ODIHR koji će posmatrati izbore su:

 

1. Flindt Bo -  Denmark

2. Oberson Frederic - France   

3. Duchscherer Heinz-Dieter - Germany

4. Seel Jennifer - Germany

5. Erizi Laura - Italy

6. Alzhanov Dimash - Kazakhstan

7. Constantinescu Mihal - Romania

8. Oser Max - Switzerland

9. Clayton John - UK

10. Hampson John - UK

11. Aalexander Nicholas - USA

12. Miller Barbara - USA

 

      3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.

4. Državna izborna komisija izdaje predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.

5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

 

  

                                                                                              SEKRETAR

                                                                                 Milisav Ćorić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj  442

Podgorica,  17. 09. 2012. godine

 

 

            Na osnovu člana 33 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG",br. 4/98,17/98, 14/2000, 9/2001, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11), a u vezi sa obavještenjem Opštinske izborne komisije Andrijevica, broj 5 od 17.09. 2012. godine, Državna izborna komisija, na sjednici od 17.09. 2012. godine, donijela je

 

  

O D L U K U

o preuzimanju nadležnosti Opštinske izborne komisije Andrijevica za sprovođenje izbora za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore raspisanih za 14. oktobar 2012. godine

   

I – Državna izborna komisija Crne Gore preuzima nadležnosti Opštinske izborne komisije Andrijevica za sprovođenje izbora za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine.

II - Državna izborna komisija će imenovati radnu grupu za sprovođenje izbora u Opštini Andrijevica iz reda stalnog sastava ili zamjenika članova Komisije.

 III - U cilju sprovođenja izbornih aktivnosti u Opštini Andrijevica Državna izborna komisija će angažovati odgovarajući broj stručnog i administrativno-tehničkog osoblja.

             IV – Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

  

 SEKRETAR                                                                                             PREDSJEDNIK

    Milisav Ćorić                                                                                              Ivan Kalezić


17. septembar 2012. godine

 

 S A O P Š T E NJ E

  

Državna izborna komisija je na današnjoj sjednici, donijela Odluku o preuzimanju nadležnosti OIK Andrijevica za predstojeće izbore za poslanike u Skupštini Crne Gore.

 

Odluka je donešena povodom obavještenja predsjednika Opštinske izborne komisije Andrijevica, da ta komisija nije u mogućnosti da vrši svoje obaveze u odnosu na izbor poslanika u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, kao i izvještaja radne grupe Državne izborne komisije, koja je sagledala stanje funkcionisanja OIK Andrijevica.

 


13. septembar 2012. godine

 

 S A O P Š T E NJ E

 

Predstavnici Državne izborne komisije su danas održali sastanak sa posmatračkom misijom OEBS/ODIHR za predstojeće oktobarske izbore,koju čine:

 

Ambasador Geert-Hinrich AHNERS (Njemačka),šef misije

Meaghan McCabe Fitzgerald (SAD), zamjenik šefa misije

Aleksandr IURIN (Ruska Federacija),analitičar izbora

Viktoria Emma STEWART-JOLLEY (Irska),pravni analitičar

Colin Andrew MUNRO (Velika Britanija),politički analitičar

Alice Amalicea Emma COLOMBI (Italija),analitičar medija

Marijus Antoni WOJTAN (Poljska), koordinator duroročnog posmatrača

 

Na sastanku su dogovorena organizaciona pitanja saradnje DIK-a i posmatračke misije. Državna izborna komisija je danas članovima delegacije posmatračke misije uručila službena ovlašćenja za posmatranje izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 402/5      

Podgorica, 6. 09. 2012. godine

 

 

Na osnovu čl. 26, 31 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 6. septembra 2012. godine, donijela je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

            1. Utvrđuje se da politička partija „Pozitivna Crna Gora“, kao podnosilac izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva „POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ“ ispunjava uslove za određivanje  predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije.

            2. Politička partija „Pozitivna Crna Gora“ ispunjava uslov da odredi svog predstavnika u prošireni sastav opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora, o čemu će obavijestiti opštinske izborne komisije.

            3. Poziva se politička partija „Pozitivna Crna Gora“ da odredi predstavnike u prošireni sastav navedenih organa za sprovođenje izbora.

 

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

            Odredbom člana 30 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika utvrđeno je da Državnu izbornu komisiju čine predsjednik, sekretar i devet članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.

Odredbom člana 31 utvrđeno je da Državna izborna komisija, danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste, zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav ovog organa, koji, u roku od 24 časa od časa donošenja, dostavlja podnosiocu izborne liste.

Rješenjem Državne izborne komisije, broj 402/3 od 6. septembra 2012. godine, potvrđena je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva „POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ“, koju je podnijela politička partija „Pozitivna Crna Gora“, pa je odlučeno kao u tački 1 do 3 ovog zaključka.

 

   PREDSJEDNIK

     Ivan Kalezić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 402/4    

Podgorica, 6.09. 2012. godine

 

 

 

            Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici od 6. septembra 2012. godine, donijela je

 

 R J E Š E NJ E

           

Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva „POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ“ koju je podnijela politička partija „Pozitivna Crna Gora“. 

 

 O b r a z l o ž e nj e

 

            Politička partija „Pozitivna Crna Gora“ podnijela je 4. septembra 2012. godine Državnoj izbornoj komisiji Izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva „POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ“, radi njenog utvrđivanja i proglašenja.

            Državna izborna komisija utvrdila je da je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva „POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ“  sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika i podnijeta u roku, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.

 

 PREDSJEDNIK

   Ivan Kalezić  


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj  381

Podgorica, 29.08. 2012. godine

 

 

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

KOTOR, BUDVA, NIKŠIĆ

 

 

          Poštovani,

          U susret predstojećim izborima za odbornike  u skupštini opštine, potrebno je da sve podnosioce izbornih lista za izbor odbornika, prilikom predaje izborne liste, još jednom podsjetite na sljedeće obaveze iz Zakona o finansiranju političkih partija.

          1. Obavezu određivanja odgovornog lica za namjensko trošenje sredstava i podnošenje izvještaja Državnoj izbornoj komisiji i Državnoj revizorskoj instituciji, deponovanje potpisa kod institucije ovlašćene za poslove platnog prometa i obavezu da o tome obavijesti Državnu revizorsku instituciju (član 15 Zakona).

          2. Dostavljanje petnaestodnevno u toku izborne kampanje Izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica Državnoj izbornoj komisiji na propisanom obrascu koji je objavljen u „Službenom listu Crne Gore“ broj 8/12 (član 28 Zakona).

          3. Dostavljanje Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju, sa pratećom dokumentacijom Državnoj revizorskoj instituciji i Državnoj izbornoj komisiji u roku od 30 dana od dana održavanja izbora (član 25 Zakona). Izvještaj se podnosi na obrascu objavljenom u „Službenom listu Crne Gore“, broj 17/12.

          Posebno ih upozoriti da nepostupanje po ovim obavezama povlači prekršajnu odgovornost. 

Obrasci za izvještaje mogu se preuzeti i sa internet stranice Državna izborne komisije.

 

          S poštovanjem,

 

 PREDSJEDNIK

    Ivan Kalezić  


6.09. 2012. godine

S A O P Š T E NJ E

 

Državna izborna komisija je, na danas održanoj sjednici, utvrdila i proglasila izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva „POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ“, koju je podnijela politička partija „Pozitivna Crna Gora“ i donijela zaključak da ova politička partija ispunjava uslove za određivanje predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora. 


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 359/3

Podgorica, 22.08.2012 godine

 

SAOPŠTENJE

 

Dana 21.08.2012 godine predsjednik i sekretar Državne izborne komisije su održali sastanak sa predsjednicima i sekretarima opštinskih izbornih komisija Podgorica, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Šavnik i Kolašin.

 

Na sastanku su predstavnici opštinskih izbornih komisija upoznati sa obavezama u predstojećim izborima za poslanike Skupštine Crne Gore, zakazanim za 14. oktobar 2012 godine.

 

Državna izborna komisija će održati sastanak i sa predsjednicima i sekretarima opštinskih izbornih komisija  Bijelo Polje, Pljevlja, Žabljak, Berane, Rožaje, Plav i Andrijevica, a termin održavanja ce biti naknadno određen.

 

PREDSJEDNIK

Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 362

Podgorica, 20.08.2012 godine

 

SAOPŠTENJE

 

Dana 20. avgusta 2012 godine, počinje da teče rok za predaju Državnoj izbornoj komisiji izbornih lista za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore.

Saglasno članu 46 Zakona o izboru odbornika i poslanika, uz izbornu listu podnosioci izborne liste dostavljaju sledeću dokumentaciju:

 

1.      pisana izjava kandidata da prihvata kandidaturu;

2.      potvrda o biračkom pravu za svakog kandidata sa izborne liste;

3.      potvrda o prebivalištu svakog kandidata;

4.      spisak sa potpisima birača koji podržavaju izbornu listu;

5.      pisana saglasnost o prihvatanju nosioca liste, ako je to uključeno u naziv liste;

6.      odluka nadležnog organa političke partije kojom je verifikovao izbornu listu;

7.      izborna prijava;

8.      osnivački i programski akt;

9.      ako dvije ili više političkih partija podnesu koalicionu izbornu listu, obavezne su dostaviti i sporazum.

 

Rok za predaju izbornih listi, ističe 19. septembra 2012 godine u 24:00 sati.

 

PREDSJEDNIK

Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 359/2

Podgorica, 19.08.2012 godine

 

SAOPŠTENJE

 

Dana 17.08.2012 godine predsjednik i sekretar Državne izborne komisije su održali sastanak sa predsjednicima i sekretarima opštinskih izbornih komisija Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Cetinje, Bar i Ulcinj.

Na sastanku su predstavnici opštinskih izbornih komisija upoznati sa obavezama u predstojećim izborima za poslanike Skupštine Crne Gore, zakazanim za 14. oktobar 2012 godine.

Dana 21.08.2012 godine, Državna izborna komisija će održati sastanak sa predsjednicima i sekretarima opštinskih izbornih komisija Podgorica, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Šavnik i Kolašin.

 

PREDSJEDNIK

Ivan Kalezić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj  359

Podgorica, 14.08.2012. godine

  

 

S A O P Š T E NJ E

 

  

Državna izborna komisija je, na zahtjev misije OEBS/ODIHR-a, danas primila predstavnike Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, radi upoznavanja sa pripremama za predstojeće parlamentarne izbore u Crnoj Gori.

Predstavnike Kancelarije je interesovala implementacija novih rješenja u Zakonu o izboru odbornika i poslanika, posebno u pogledu sastava izbornih komisija na lokalnom nivou, izboru predsjednika biračkih odbora i ostvarivanju biračkog prava manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica, kao i implementacija Zakona o finansiranju političkih partija.

Predstavnici Komisije su ih upoznali sa dosadašnjim aktivnostima u pripremi izbora, kao i sa planiranim aktivnostima kojim su definisane obaveze i rokovi u organizovanju i sprovođenju izbornih radnji.

Predstavnici Kancelarije će na osnovu procjene stanja dati preporuku OEBS-u o načinu praćenja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori.

 

 

                                                                                                PREDSJEDNIK 

                                                                                                    Ivan Kalezić

 


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj  351

Podgorica, 06. 08. 2012. godine

 

  

Na osnovu člana 16 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,   («Službeni list CG», broj 25/12), Državna izborna komisija, na 17 sjednici održanoj 6. 08. 2012. godine, donijela je

 

  

O D L U K U       

o određivanju portparola Državne izborne komisije

 

 

          1. Za portparola Državne izborne komisije određuje se SLAVKA MARAŠ, zamjenik predsjednika Komisije.

 

2.   Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

  

                                                                                                PREDSJEDNIK

                                                                                                  Ivan Kalezić

 


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj  350

Podgorica, 06. 08. 2012. godine

 

 

 

Na osnovu člana 32, a u vezi člana 43 Zakona o izboru odbornika i poslanika («Službeni list RCG», br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11),, Državna izborna komisija, daje

 

 

O B J A Š NJ E NJ E

ZA PRIMJENU ČLANA 43 ZAKONA O IZBORU ODBORNIKA I POSLANIKA O NAJMANJEM BROJU POTPISA BIRAČA POTREBNIH ZA PODRŽAVANJE IZBORNIH LISTA ZA IZBOR POSLANIKA U SKUPŠTINU  CRNE GORE

ZA IZBORE RASPISANE ZA 14. OKTOBAR 2012. GODINE

 

          1. Zakonom o izboru odbornika i poslanika, članom 43 stav 1 propisano je da je izborna lista za izbor odbornika, odnosno poslanika, utvrđena ako je svojim potpisima podrži najmanje 1% birača od broja birača u izbornoj jedinici, računajući prema podacima o broju birača sa izbora koji su prethodili odluci za raspisivanje izbora, bez obzira da li se radi o izborima za predsjednika Crne Gore ili o izborima za skupštinu.

          Imajući u vidu da su izborima raspisanim Odlukom o raspisivanju izbora za poslanike Skupštine Crne Gore (“Službeni list CG”, br.42/12 prethodili izbori za poslanike u Skupštini Crne Gore, koji su održani 29. marta 2009. godine, a za koje je u Centralni birački spisak upisano ukupno 498.305 birača, to najmanji broj potpisa birača potreban za podršku izborne liste za izbore koji će se održati 14.oktobra 2012. godine za izbor poslanika iznosi 4.983 potpisa birača.

2. Saglasno članu 43 stav 2 Zakona, za potvrđivanje izborne liste za izbor poslanika koje predstavljaju manjinski narod ili manjinsku nacionalnu zajednicu sa učešćem do 15% od ukupnog broja stanovništva u Crnoj Gori, prema podacima sa posljednjeg popisa stanovništva, potrebno je da je svojim potpisom podrži najmanje 1000 potpisa birača a koriste pravo iz člana 94 stav 2 Zakona.

3. Izbornu listu za izbor poslanika koja predstavlja manjinski narod ili manjinsku nacionalnu zajednicu sa učešćem u ukupnom broju stanovništva Crne Gore do 2%, prema rezultatima posljednjeg popisa potrebno je da svojim potpisom podrži najmanje 300 birača (član 43 stav 3 Zakona).

 

 

                                                                                                PREDSJEDNIK

                                                                                                  Ivan Kalezić


 

U P U T S T V O
O SADRŽINI I OBLIKU OBRAZACA U POSTUPKU
PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBOR ODBORNIKA I POSLAN
IKA


 

U P U T S T V O
O JEDINSTVENIM OBRASCIMA ZA SPROVOĐENJE IZBORNIH RADNJI


 

P R A V I L A
O JEDINSTVENIM STANDARDIMA ZA IZBORNI  MATERIJAL


 

U P U T S T V O
O NAČINU PROGLAŠENJA IZBORNH LISTA, SADRŽAJU, OBLIKU I NAČIINU ISTICANJA ZBIRNE IZBORNE LISTE


 

P R A V I L A 
O ODREĐIVANJU I UREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA I O MJERAMA KOJIMA SE OBEZBJEĐUJE TAJNOST GLASANJA


 
 

P R A V I L A
O RADU BIRAČKIH ODBORA


 

P R A V I L A
O GLASANJU PUTEM PISMA


 

 

PRAVILA
O NA
ČINU OBRAČUNAVANJA I IZVJEŠTAVANJA O NENOVČANIM PRILOZIMA POLITIČKIH PARTIJA


 

U P U T S T V O
O SADRŽINI IZVJEŠTAJA O PRILOZIMA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA
POLITIČKIM PARTIJAMA U TOKU IZBORNE KAMPANJE


 

 

Uputstvo o obrascu izvještaja o porijeklu,
visini i stukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju


 

Pravilnik o obrascu godišnjeg izvještaja o prihodima, imovini i rashodima
politi
čke partije


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Podgorica,
31.05. 2012.godine

 

IZLAGANJE PREDSJEDNIKA DRŽAVNE IZBORNE KOMISIJE
NA OKRUGLOM STOLU

koji je organizovao Centar za monitoring,  Evropski pokret u Crnoj Gori i Institut Alternativa dana 25. maja 2012. godine, pod radnim naslovom “FINANSIRANJE POLITIČKIH PARTIJA U CRNOJ GORI - jesmo li napravili korak naprijed?”

 

TEMA: Nove nadležnosti Državne izborne komisije i kapaciteti za   implementaciju novog Zakona o finansiranju političkih partija

download 


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Podgorica, 02.04. 2012. godine

 

Odluka o obrazovanju Službe Državne izborne komisije


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Podgorica, 02.04. 2012. godine
 

Pravilnik o obrascu godišnjeg izvještaja o prihodima, imovini i rashodima
politi
čke partije


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Podgorica, 02.04. 2012. godine
 

Uputstvo o obrascu izvještaja o porijeklu,
visini i stukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj  116/2
Podgorica, 28.03. 2012. godine

 

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA 

                                                                                    HERCEG NOVI

 

             Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 28. marta 2012. godine, razmatrajući vaš dopis broj 147/2 od 27. marta 2012. godine, daje sljedeće mišljenje:            

            Birač u ostvarivanju biračkog prava identitet dokazuje dokumentima iz člana 80 Zakona o izboru odbornika i poslanika, a lična karta mora biti u skladu sa Zakonom o ličnoj karti („Službeni list Crne Gore“, br. 12/07, 73/10 i 28/11), te se sa ličnom kartom kojoj je, u smislu ovog zakona, prestala važnost (plastificirana) ne može ostvarivati biračko pravo.

Ukoliko je prisutno neslaganje matičnih brojeva između identifikacionog dokumenta i glasačkog spiska, identitet takvog birača utvrđuje se na osnovu datuma, mjeseca i godine rođenja, ako se ti podaci upisani u birački spisak poklapaju sa prvih sedam brojeva matičnog broja upisanog u ličnoj karti.           

S poštovanjem,  
 

SEKRETAR
Milisav Ćorić   
                                                                                        
PREDSJEDNIK

Ivan Kalezić


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj  123
Podgorica, 28.03. 2012. godine
 

S A O P Š T E NJ E 

 

Državna izborna komisija poziva sve političke partije da do 31. marta 2012. godine, shodno članu 23 i 25 Zakona o finansiranju političkih partija, podnesu:

1. Državnoj izbornoj komisiji Izvještaj o godišnjim prihodima, imovini i rashodima za 2011. godinu;

2. Državnoj revizorskoj instituciji, organu uprave nadležnom za vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika i Državnoj izbornoj komisiji Godišnji završni račun za 2011. godinu. 

Nedostavljanje izvještaja i završnog računa povlači odgovornost za političku partiju i odgovorno lice.

 

PREDSJEDNIK  
 Ivan Kalezić

Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj  90
Podgorica, 7.03. 2012. godine

  

SVIM OPŠTINAMA 
- predsjednku Opštine -

 

            Zakonom o finansiranju političkih partija („Službeni list CG“, br. 42/11, 60/11 i 1/12), predviđene su obaveze lokalnih uprava (od kojih su neke vezane sa rokovima), za čije nepoštovanje su propisane kaznene odredbe.

Ukazujemo na neke od njih:

-  obaveza uplate sredstava političkim partijama u skladu sa članom 7 Zakona za čije nepoštovanje su predviđene kaznene odredbe u članu 37 stav 3 tačka 3 Zakona;

- prenos sredstava za finansiranje izborne kampanje u skladu sa članom 10 i 11 Zakona za čije neizvršavanje su propisane kaznene odredbe članom 37 stav 1 tačka 4,5,6 i 6a Zakona;

- obaveze (zabrane) iz člana 18,19,20 i 21 Zakona za čije nepoštovanje su propisane kaznene odredbe članom 37 stav 1 tačka 7,8 i 9 Zakona.

Imajući u vidu činjenicu da je neujednačena praksa i dinamika prenošenja sredstava, kao i mogućnosti pojedinih lokalnih uprava, ukazujemo na obaveze utvrđene propisima.

          S poštovanjem,

SEKRETAR
Milisav Ćorić        


 

U P U T S T V O
O PRESTANKU VAŽENJA
UPUTSTVA O JEDINSTVENIM OBRASCIMA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA IZBOR PET POSLANIKA NA BIRAČKIM MJESTIMA ODREĐENIM POSEBNOM ODLUKOM
SKUPŠTINE REPUBLIKE CRNE GORE


 

U P U T S T V O
O JEDINSTVENIM OBRASCIMA ZA SPROVOĐENJE IZBORNIH RADNJI


 

U P U T S T V O
O NAČINU PROGLAŠENJA IZBORNH LISTA, SADRŽAJU, OBLIKU I NAČIINU ISTICANJA ZBIRNE IZBORNE LISTE


 

P R A V I L A
O JEDINSTVENIM STANDARDIMA ZA IZBORNI  MATERIJAL


 

P R A V I L A
O GLASANJU PUTEM PISMA


 

P R A V I L A
O RADU BIRAČKIH ODBORA


 

P R A V I L A 
O ODREĐIVANJU I UREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA I O MJERAMA KOJIMA SE OBEZBJEĐUJE TAJNOST GLASANJA


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj  70/2
Podgorica, 2
4.02. 2012. godine
 

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA 

                                                                                    TIVAT

  

            Državna izborna komisija,  na sjednici održanoj 24. februara 2012. godine, razmatrajući vaš dopis br. 13 od 24.02.2012. godine, daje sljedeće:   

MIŠLJENJE 

Rokovi za podnošenje izbornih lista određeni su članom 46 Zakona o izboru odbornika i poslanika kojim je propisano „Izborna lista za izbor odbornika dostavlja se opštinskoj izbornoj komisiji, a za izbor poslanika Državnoj izbornoj komisiji najranije 20 dana od dana raspisivanja izbora, a najkasnije 25 dana prije dana određenog za održavanje izbora“.
 

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić   

SEKRETAR
Milisav Ćorić     
                                                                     


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj  69/2
Podgorica, 24.02. 2012. godine

  

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA 

                                                                                    HERCEG NOVI

  

            Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 24. februara 2012. godine, razmatrajući vaš dopis br. 18/12 od 23.02.2012. godine, daje sljedeće:   

M I Š LJ E NJ E  

Članom 46 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisana je obaveza dostavljanja dokumentacije uz izbornu listu nadležnoj komisiji.

 Tačkom 6 navedenog člana jasno je precizirano da se podnošenje tražene dokumentacije odnosi na političke partije.

Obaveza podnošenja dokumentacije iz tačke 8 ovog člana odnosi se na sve podnosioce izbornih lista, pa i na grupe građana. 

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić 

SEKRETAR 
Milisav Ćorić      
                                                                   


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj  66/2
Podgorica, 24.02. 2012. godine

  

OPŠTINA HERCEG NOVI

- Sekretarijat za društvene djelatanosti -

 

                                                                                    HERCEG NOVI 

           Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 24. februara 2012. godine, razmatrajući vaš dopis br. 02-465-12 od 22.02.2012. godine, daje sljedeće:   

M I Š LJ E NJ E  

Biračko pravo može ostvariti samo lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom o izboru odbornika i poslanika.

Lica koja u Crnoj Gori imaju status stranca, u skladu sa Zakonom o strancima, ne mogu ostvarivati biračko pravo niti identitet dokazivati, pred biračkim odborom u cilju ostvarivanja biračkog prava, ličnom kartom za strance.

            Ukazujemo da je taj organ nadležan i odgovoran za stanje i ažurnost biračkih spiskova te je neophodno otkloniti eventualne nedostatke u njima.

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić

SEKRETAR
Milisav Ćorić
                                                                        


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj  61/2
Podgorica, 24.02. 2012. godine 


OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA 

                                                                                    HERCEG NOVI

 

            Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 24. februara 2012. godine, razmatrajući vaš dopis br. 16/12 od 22.02.2012. godine, daje sljedeće:   

M I Š LJ E NJ E  

Biračko pravo može ostvariti samo lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom o izboru odbornika i poslanika.

Lica koja u Crnoj Gori imaju status stranca, u skladu sa Zakonom o strancima, ne mogu ostvarivati biračko pravo niti identitet dokazivati, pred biračkim odborom u cilju ostvarivanja biračkog prava, ličnom kartom za strance.

            Lica koja nemaju državljanstvo Crne Gore, a imaju državljanstvo jedne od bivših republika SFRJ i nalaze se u biračkom spisku, shodno propisima, do 31.12. 2012. godine, mogu da glasaju, a svoj identitet dokazuju ličnom kartom izdatom u skladu sa Zakonom o ličnoj karti („Službeni list Crne Gore“, broj 12/07 ... 27/11).

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić

SEKRETAR 
Milisav Ćorić


DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Podgorica, 07. 02. 2012. godine
 

PRAVILA
O NA
ČINU OBRAČUNAVANJA I IZVJEŠTAVANJA O NENOVČANIM PRILOZIMA POLITIČKIH PARTIJA


DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Podgorica, 07. 02. 2012. godine

U P U T S T V O
O SADRŽINI I OBLIKU OBRAZACA U POSTUPKU
PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBOR ODBORNIKA I POSLAN
IKA


DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Podgorica, 07. 02. 2012. godine

U P U T S T V O
O SADRŽINI IZVJEŠTAJA O PRILOZIMA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA
POLITIČKIM PARTIJAMA U TOKU IZBORNE KAMPANJE


Na osnovu člana 43 stav 5 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02 i 46/02)), Republička izborna komisija, na sjednici održanoj 21. jula 2006. godine, donijela je
 

U P U T S T V O O SADRŽINI I OBLIKU OBRAZACA U POSTUPKU
PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBOR ODBORNIKA I POSLANIKA

 


DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Podgorica, 26. 01. 2010. godine


PRAVILA O RADU BIRAČKIH ODBORA


DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Podgorica, 26. 01. 2012. godine

SKICA ORGANIZACIJE RADA NA BIRAČKOM MJESTU
 


DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 17
Podgorica, 18.01. 2012. godine
 

A N A L I Z A

Primjene Etičkog kodeksa
organa za sprovođenje izbora za 2011. godinu
  

Analiza primjene Etičkog kodeksa organa za sprovođenje izbora radi se u skladu sa obavezom iz tačke 39 inoviranog Akcionog plana za sprovoženje strategije borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala za period 2010-2012. godina.

Etički kodeks organa za sprovođenje izbora donijet je 20.12. 2010. godine.

Članom 5 Etičkog kodeksa utvrđeno je da nadzor nad sprovođenjem vrši Državna izborna komisija.

Po objavljivanju Etičkog kodeksa sve opštinske izborne komisije su održale sastanke na kojima su upoznati članovi OIK sa sadržajem i obavezama iz Kodeksa.

U 2011. godini nije bilo izbora, tako da OIK su samo povremeno zasijedale kod slučajeva zamjene odbornika u skupštinama. Nije bilo prijava protiv članova OIK za povrede principa Kodeksa.

U radu Državne izborne komisije nije bilo povreda principa Kodeksa. Svi članovi Komisije su se ponašali u skladu sa odredbama Kodeksa.

Članom 69 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list CG“, br. 46/11) objavljenom 16.09.011. godine, utvrđena je obaveza Skupštine Crne Gore i skupština opština da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu tog zakona imenuju Državnu izbornu komisiju, odnosno opštinske izborne komisije.

Postupak imenovanja komisija je u toku.

 

SEKRETAR    
Milisav Ćorić

PREDSJEDNIK
 Ivan Kalezić


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 16
Podgorica, 18.01. 2012. godine
 

 Državna izborna komisija, na prvoj sjednici održanoj 18. 01. 2012. godine, u skladu sa obavezama iz inoviranog Akcionog plana za sprovođenje strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala od 2010-2012. godine, razmatrajući primjenu Etičkog kodeksa organa za sprovođenje izbora za 2011. godinu, na osnovu člana 15 Poslovnika o radu Državne izborne komisije, donijela je sljedeći

 Z A K LJ U Č A K: 

Državna izborna komisija konstatuje da u 2011. godini nije bilo prijava slučajeva povrede Etičkog kodeksa organa za sprovođenje izbora.  

SEKRETAR                                                                                    
Milisav Ćorić   
                                                                              

 PREDSJEDNIK
 Ivan Kalezić


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Podgorica,
23.12. 2011. godine
 

ODLUKA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, SEKRETARA I DEVET ČLANOVA
DRŽAVNE IZBORNE KOMISIJE
 

    U Državnu izbornu komisiju imenuju se:

1.      1. IVAN KALEZIĆ, predsjednik Komisije
      SLAVKA MARAŠ, zamjenica predsjednika Komisije

   2. MILISAV ĆORIĆ, sekretar Komisije
 

3.       Za članove/ice i zamjenike/ice Komisije imenuju se: 

1.   RADMILA ŠTURANOVIĆ, članica

GORANKA VUČINIĆ, zamjenica

2.   LJILJANA RADONJIĆ, članica

TARIK GADŽOVIĆ, zamjenik

3.   BRANKA LAKOČEVIĆ, članica

PAVLE PASKOVIĆ, zamjenik

4.   BORISLAV GLOBAREVIĆ, član

VLADIMIR VUJOVIĆ, zamjenik

5.   HAKIJA LJEŠNJANIN, član

GORAN MIRANOVIĆ, zamjenik

6.   SAFET  DŽ. ADROVIĆ, član

JELENA MITROVIĆ, zamjenica

7.   DRAŽEN MEDOJEVIĆ, član

RANKO ALIGRUDIĆ, zamjenik

8.   VELJO ČAĐENOVIĆ, član

RADOŠ ZEČEVIĆ, zamjenik

9.   HAJRULLAH HAJDARI, član

ALBIAN SINISHTAJ, zamjenik


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 74
Podgorica, 20.05. 2011. godine

 

 AGENCIJI ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

 Poštovani,
 

Državna izborna komisija Crne Gore je, između ostalog, dužna da, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih partija, javno objavljuje na sajtu Komisije i u Službenom listu Crne Gore i izvještaje o imovini političkih partija koje one dostavljaju u elektronskoj formi ovoj Komisiji na obrascima propisanim od strane Ministarstva finansija.

 S obzirom da ti obrasci sadrže i JMB fizičkih lica – donatora partija, molimo Vas da nam u skladu sa telefonskim razgovorom koji ste danas imali sa predsjednikom Komisije u najkraćem mogućem roku dostavite Vaše mišljenje da li se mogu javno objavljivati i JMB tih fizičkih lica.


S poštovanjem,

SEKERETAR
Zdravko Gvozdenović,s.r.


 

U P U T S T V O
o sadržaju, odnosno obrascu  godi
šnjeg izvještaja o imovini parlamentarnih partija
download 
POLITIČKE PARTIJE U CRNOJ GORI

 1. BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA STRANKA SANDŽAK (BDS SANDŽAK)
    
ROŽAJE - Maršala Tita 14

 2. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA 
     TIVAT - Druge dalmatinske br.1

 3. SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE
      PODGORICA - Vaka Đurovića br. 5

 4. SRPSKA RADIKALNA STRANKA
     
PODGORICA - Oktobarske revolucije br.102

 5. GRAĐANSKA PARTIJA CRNE GORE
     
PODGORICA - IV proleterske br. 17        

 6. STRANKA SRPSKIH RADIKALA
    
 PODGORICA - 4. jula br. 45                                                                         

7. LIBERALNI SAVEZ CRNE GORE
    CETINJE -  Bajova ulica br. 2


8. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA CRNE GORE

     PODGORICA  - Jovana Tomaševića bb

9. NARODNA STRANKA
    PODGORICA -  Vasa Raičkovića bb                                                                          

10. DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA CRNE GORE
      
PODGORICA - Jovana Tomaševića bb
          
                                                               

11. SOCIJALISTIČKA PARTIJA JUGOSLAVIJE
       PODGORICA -  Svetozara Markovića br.45
           

12. DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI
      TUZI                                                                                              

13. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA
      ULCINJ  - Bulevar Skenderbega bb 
                                                                         

14. DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA
       PODGORICA - Radnička 33

15. PARTIJA DEMOKRATSKOG PROSPERITETA
      
ULCINJ - Đerđ Kastrioti Skenderbeg bb
                                                                                     

16. LIBERALNA PARTIJA CRNE GORE
       PODGORICA  - Ulica Slobode 78     
                                                        

17. BUDVANSKI FORUM
      
BUDVA -  Mediteranska br 4
                                                                               

18. NARODNA SLOGA CRNE GORE
       PODGORICA - Bokeška br. 6
                                                                                     

19. DEMOKRATSKO JEDINSTVO ALBANACA U CRNOJ GORI 
      
ULCINJ -  Đerane br. 1         
                                                                    

20. NOVA DEMOKRATSKA SNAGA FORCA
      
ULCINJ - Skenderbegova bb                 
                                                         

21. DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MUSLIMANA I BOŠNJAKA U CRNOJ GORI
       PODGORICA - Gavrila Principa 47
                                                                                     

22. BOŠNJAČKA STRANKA
       ROŽAJE  -  Trg IX crnogorske brigade bb
                                                                         

23. STRANKA PRAVDE CRNE GORE
       NIKŠIĆ -  Oštrovac 119
                                                                                 

24. DEMOKRATSKA01 STRANKA JEDINSTVA
       PODGORICA - Ivana Vujoševića 42
 

25. DEMOKRATSKA STRANKA CRNE GORE
       PODGORICA - Jerevanska 38                                                                            

26. POKRET ZA PROMJENE
      
PODGORICA - Bulevar Ivana Crnojevića 107/1
                                                                                    

27. BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA PARTIJA CRNE GORE|
      
BIJELO POLJE - M.Hadrovića 14
                                                                                     

28. ZELENA PARTIJA CRNE GORE
      CETINJE - Crnogorskih junaka 172                         

29. PARTIJA ZA GUSINJE
       GUSINJE bb  

 30. DEMOKRATSKI CENTAR BOKE
        HERCEG NOVI - Njegoševa 111                                                                            

31. ALBANSKA ALTERNATIVA
       TUZI bb 

32. STRANKA PENZIONERA, INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE CRNE GORE
       PODGORICA - Moskovska bb                                                     

33. NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA
       PODGORICA - Vojislava Grujića 4
                                                             

34. OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA 
       PODGORICA -  Vijenac Kosovskih junaka 3 
                                                                        

35. DEMOKRATSKI CENTAR
       PODGORICA - Hercegovačka 13 
 

36. STRANKA SRPSKIH NARODNJAKA
       PODGORICA -Ul.Omladinskih brigada 3                                                                                     

37. JUGOSLOVENSKA KOMUNISTIČKA PARTIJA CRNE GORE
       PODGORICA - Đoka Miraševića 57 


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 277
Podgorica, 20.12. 2010. godine

 Na osnovu člana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Sl. list RCG“, broj 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) i Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala za period 2010-2014, Državna izborna komisija je na sjednici održanoj 20. 12. 2010. godine, donijela

ETIČKI KODEKS
ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

I – OPŠTE NAPOMENE

          Primjena
                                            
Član 1 

          Etički kodeks (u daljem tekstu: Kodeks) čini skup principa, standarda i pravila ponašanja članova Državne izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora (u daljem tekstu: organa za sprovođenje izbora u Crnoj Gori), posebno u toku izbornog procesa.

          Cilj i sadržaj
                                              Član 2
 

          Cilj Kodeksa je da promoviše ulogu i ugled organa za sprovođenje izbora u vršenju poslova iz njihove nadležnosti.

          Kodeks sadrži odredbe o principima, standardima i pravilima ponašanja, obavezi upoznavanja sa sadržajem Kodeksa i nadzoru nad sprovođenjem Kodeksa.

          Odredbe Kodeksa se odnose na sve članove organa za sprovođenje izbora u smislu odredbi Zakona o izboru odbornika i poslanika, a to su:

-         predsjednik, imenovani članovi, opunomoćeni članovi, zamjenici predsjednika i imenovanih i opunomoćenih članova i sekretar Državne izborne komisije Crne Gore;

-         predsjednici, imenovani članovi, opunomoćeni članovi, zamjenici predsjednika i imenovanih i opunomoćenih članova i sekretar opštinskih izbornih komisija u Crnoj Gori;

-         predsjednici, imenovani članovi, opunomoćeni članovi i zamjenici predsjednika, imenovanih i opunomoćenih članova biračkih odbora u Crnoj Gori.

II – PRINCIPI KODEKSA

          Dužnosti članovi organa za sprovđenje izbora 

                                               
Član 3

          U ostvarivanju principa Kodeksa, članovi organa za sprovođenje izbora dužni su da se ponašaju u skladu sa odredbama ovog Kodeksa, preduzimaju određene radnje i mjere, odnosno uzdržavaju se od onih radnji koje su zabranjene.               .

          Osim obaveza koje proizilaze iz zakona i drugih podzakonskih akata, članovi organa za sprovođenje izbora dužni su:

          1) savjesno, stručn i odgovorno obavljati dužnosti koje su im povjerene;

          2) poslove vršiti čestito i efikasno prema profesionalnim standardima;

          3) čuvati ugled organa kojeg predstavljaju;

          4) strpljivo, pristojno i ljubazno s dužnom pažnjom i poštovanjem se ponašati prema građanima u ostvarivanju njihovih prava u toku izbornog dana i poštovati njihovu ličnost, dostojanstvo, jednakost i ravnopavnost;

          5) biti ažurni, profesionalni i precizni u ispunjavanju zakonskih obaveza;

          6) izgledati i odijevati se prikladno;

          7) razvijati kolegijalne i korektne odnose prema drugim članovima organa za sprovođenje izbora.

          Članovi organa za sprovođenje izbora trebaju da se s pažnjom dobrog domaćina staraju o efikasnom i ekonomičnom upravljanju i korišćenju materijalnih i finansijskih sredstava koja su im povjerena u vršenju poslova, kao i da sprečavaju svako njihovo nezakonito raspolaganje.

 
         
Zabrane

                                                Član 4

          Članovima organa za sprovođenje izbora nije dozvoljeno:

          1) koristiti imovinu organa za sprovođenje izbora u privatne svrhe;

          2) favorizovati pojedine kategorije građana u ostvarivanju njihovih prava zbog političke, nacionalne, rasne, vjerske, polne ili druge pripadnosti;

          3) davati izjave ili informacije koje bi štetile ugledu organa za sprovođenje izbora u toku izbornog procesa;

          4) zloupotrebljavati položaj u organima za sprovođenje izbora radi lične koristi ili koristi pojedine političke partije koja ih delegira u članstvo;

          5) nanositi materijalnu štetu organima za sprovođenje izbora namjerno ili iz krajnje nepažnje ili podsticati druge da to čine;

          6) u službenim prostorijama i na biračkom mjestu unositi, posjedovati ili  koristiti zabranjena sredstva (alkohol, droga, i sl.).

 
         
III –NADZOR NAD SPROVOĐENJEM KODEKSA
 

                                                Član 5

          Nadzor nad sprovođenjem ovog Kodeksa vrši Državna izborna komisija Crne Gore.

          Predsjednik Državne izborne komisije Crne Gore ima pravo da kod organa nadležnog za imenovanje pokrene postupak za razrješenje člana organa za sprovođenje izbora čije ponašanje nije u skladu sa osnovnim principima i pravilima ovog Kodeksa.
 

          IV - ZAVRŠNE ODREDBE

                                                 Član 6

          Svi izrazi koji se u ovom Kodeksu koriste za fizička lica u muškom rodu, obuhvataju iste izraze za fizička lica u ženskom rodu. 

                                                Član 7

          Ovaj Kodeks će se objaviti  u „Službenom listu Crne Gore“.

 

SEKRETAR,
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK,
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 245/2
Podgorica, 25. 10. 2010. godine

Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru Demokratkog saveza u Crnoj Gori – Mehmet Bardhi broj 188/2010 od 23.10.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Ulcinj broj 02-268/10 od 20.10.2010. godine, na sjednici odžanoj 25. oktobraa 2010. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se prigovor Demokratkog saveza u Crnoj Gori – Mehmet Bardhi broj 188/2010 od 23.10.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Ulcinj broj 02-268/10 od 20.10.2010. godine, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

 Podnosilac izborne liste na izborima za izbor odbornika u Skupštinu opštine Ulcinj koji su održeni 17.10.2010. godine, Demokratki savez u Crnoj Gori – Mehmet Bardhi, podnio je 24.10.2010. godine Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Ulcinj broj 02-268/10 od 20.10. 2010. godine, kojim je odbijen njegov prigovor kao neosnovan. U prigovoru je, u osnovi, naveo da je biračko mjesto br. 18 –OŠ Štodra zatvoreno u 19,45 časova umjesto u 21,00 čas o čemu je na sam dan izbora u 20,45 časova, pisanim putem obavijestio Opštinsku izbornu komisiju sa zhtjevom da preduzme zakonom propisane mjere. U prilogu svoje tvrdnje dostavio je izjavu Latifa Ceke, opunomoćenog predstavnika podnosioca prigovora u tom biračkom odboru. Tvrdi takođe, da na tom biračkom mjestu nije omogućeno ni jednom opunomoćenom predstavniku podnosilaca izbornih lista da potpišu zapisnik o radu biračkog odbora i pored njihovih zahtjeva i da stave primjedbe na zapisnik, niti im je uručen po jedan primjerak zapisnika.
 Nadalje, tvrdi da je na biračkom mjestu broj 31 – JKP Ulcinj u toku čitavog izbornog dana vršen pritisak na birače i da su im dijeljene koverte sa novce o čemu je pisanim putem obavijestio Opštinsku izbornu komisiju i izražava sumnju da su na tom biračkom mjestu pogrešno utvrđeni rezultati glasanja i da je njegova izborna lista oštećena.
 Predlaže da Državna izborna komisija usvoji prigovor, poništi osporeno rješenje Opštinske izborne komisije Ulcinj i donese rješenje o ponavljanju izbora na biračkim mjestima broj 18-OŠ Štobra i broj 31 – JKP Ulcinj.
 Državna izborna komisija je, nakon razmatranja navoda iz prigovora, osporenog rješenja i priložene dokumentacije utvrdila da prigovor nije osnovan i da na biračkim mjestima br. 18 – OŠ Štodra i br. 31 – JKP Ulcinj nijesu učinjene povrede zbog kojih bi u smislu članova 70 i 81 Zakona o izboru odbornika i poslanika trebalo raspustiti biračke odbore i ponoviti glasanje na tim biračkim mjestima.

 Naime, za biračko mjesto br. 18 – OŠ Štodra, Državna izborna komisija je našla da je zapisnik o radu biračkog odbora potpisan od strane pet članova biračkog odbora, da iz zapisnika proizilazi da je glasanje zaključeno u 21,00 čas i da članovi biračkog odbora nijesu imali primjedbi na zapisnik, što upućuje na zaključak da su izbori na ovom biračkom mjestu sprovedeni na regularan i zakonit način. Državna izborna komisija nije mogla pokloniti povjerenje izjavi Latifa Ceke, ne zbog njegove zaintersovanosti, a time i moguće pristrasnosti s obzirom da je bio opunomoćeni predstavnik podnosioca prigovora u biračkom odboru, već isključivo zbog toga što je pet članova biračkog odbora svojim potpisima potvrdilo da je glasanje na tom biračkom mjestu zaključeno u 21,00 čas, što Opštinska izborna komisija u obrazloženju osporenog rješenja nigdje nije navela da je podnosilac prigovora na dan izbora u 20,45 časova pisanim putem obavijestio da je to biračko mjesto zatvoreno u 19,45 časova, što na priloženom primjerku obavještenja nema prijemnog štambilja Opštinske izborne komisije sa danom i časom prijema, što ni jedan drugi podnosilac izborne liste nije podnosio prigovor u vezi ove okolnosti iako i njima, kako tvrdi podnosilac prigovora, takođe nije omogućeno da potpišu zapisnik o radu biračkog odbora, da stave primjedbe na zapisnik i da im se po primjerak tako urađenog zapisnika uruči i što to, konačno, nije uradio i ni jedan birač. Takođe, sama činjenica što opunomoćeni predstavnik podnosioca prigovora u biračkom odboru nije potpisao zapisnik o radu biračkog odbora ili što to nije uradio jedan ili više članova biračkog odbora bez navođenja razloga u zapisniku za to nepotpisivanje ne može, po mišljenju Državne izborne komisije, bez pouzdanih dokaza, samo po sebi dovesti u pitanje tačnost navoda iz zapisnika, njegovu pravnu validnost, pa samim tim ni regularnost i zakonitost sprovednih izbora na tom biračkom mjestu, kod činjenice da su taj zapisnik potpisali pet članova biračkog odbora.
 Za biračko mjesto broj 31 – JKP Ulcinj, Državna izborna komisija je našla da je zapisnik o radu biračkog odbora potpisan od strane članova biračkog odbora, što takođe upućuje na zaključak da su i na ovom biračkom mjestu izbori sprovedeni na regularan i zakonit način.
 S druge strane, podnosilac prigovora ni jednim jedinim dokazom nije potvrdio navode iz prigovora da je na tom biračkom mjestu vršen pritisak na birače i da su im dijeljene koverte sa novcem, kao ni sumnju da su pogrešno utvrđeni rezultati glasanja i da je njegova izborna lista oštećena.
 Konačno, iz odredbe člana 108 Zakona o izboru odbornika i poslanika proizilazi da predmet prigovora može biti samo konkretna povreda izbornog prava učinjena odlukom, radnjom ili propustom biračkog odbora, što ovdje nesumnjivo nije bio slučaj.
 Stoga je Državna izborna komisija utvrdila da je Opštinska izborna komisija pravilno postupila kada je osporenim rješenjem odbila prigovor podnosioca prigovora kao neosnovan.

Na osnovu iznijetih razloga, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.


SEKRETAR
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 221/2
Podgorica, 29. 09. 2010. godine


Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru Koalicije „Bolji Ulcinj – Bolja Crna Gora“, od 28. 09. 2010. godine, podnijetom protiv zaključka Opštinske izborne komisije Ulcinj broj 02-154/1-10 od 24.09. 2010. godine, na sjednici odžanoj 29. 09. 2010. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se prigovor Koalicije „Bolji Ulcinj – Bolja Crna Gora“, od 28. 09. 2010. godine, podnijet protiv zaključka Opštinske izborne komisije Ulcinj broj 02-154/1-10 od 24.09. 2010. godine, zbog nenadležnosti.

O b r a z l o ž e nj e

Koalicija „Bolji Ulcinj – Bolja Crna Gora“, podnijela je 28. 09. 2010. godine Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv zaključka Opštinske izborne komisije Ulcinj broj 02-154/1-10 od 24.09. 2010. godine, kojim je odbijen kao nesonovan zahtjev Koalicije „Bolji Ulcinj – Bolja Crna Gora“ br. 3 od 17. 09. 2010. godine za imenovanje po jednog predstavnika te Koalicije u stalni sastav biračkih odbora za izbor odbornika u Skupštinu opštine Ulcinj, koji će se održati 17.10. 2010. godine.
Razmatrajući podnijeti prigovor, Državna izborna komisija je našla da nije nadležna da odlučuje o imenovanju predstavnika pojedinih političkih partija u stalni sastav biračkih odbora, zbog čega je i podnijeti prigovor valjalo odbaciti zbog nenadležnosti.
Naime, Zakonom o izboru odbornika i poslanika, članom 107, propisano je da svaki birač, kandidat i podnosilac izborne liste ima pravo da podnese prigovor nadležnoj izbornoj komisiji zbog povrede biračkog prava u toku izbora, dok je članom 10 citiranog zakona propisano da biračko pravo, u smislu ovog zakona, obuhvata prava građana: da biraju i da budu birani; da kandiduju i da budu kandidovani; da odlučuju o predloženim kandidatima i izbornim listama; da kandidatima javno postavljaju pitanja; da budu pravovremeno, istinito, potpuno i objektivno informisani o programima i aktivnostima podnosilaca izbornih lista i o kandidatima sa tih lista, kao i da raspolažu drugim pravima koja su predviđena ovim zakonom.
S obzirom da se u konkretnom slučaju radi o imenovanju predstavnika političkih partija u stalni sastav biračkih odbora, koja radnja, po ocjeni Državne izborne komisije, nije niti može biti povreda biračkog prava u smislu citiranog člana 10 Zakona o izboru odbornika i poslanika za čuju zaštitu je nadležna Državna izborna komisija, to je sa izloženog odlučeno kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja rješenja.


SEKRETAR
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 192/2
Podgorica, 22.06 2010. godine
 

 Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO DZBM CG protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja broj 01-89/1 od 18.06. 2010. godine, na sjednici odžanoj 22. juna 2010. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se prigovor OO DZBM CG, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja broj 01-89/1 od 18.06. 2010. godine, kao nedozvoljen.

O b r a z l o ž e nj e

OO DZBM CG, podnio je 21.06.2010. godine Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja broj 01-89/1 od 18.06. 2010. godine. U prigovoru se, u bitnom, navodi da je OIK Pljevlja osporenim rješenjem pogrešno utvrdila činjenično stanje u vezi verifikacije odborničkih mandata Izborne liste “Bolja Pljevlja – Bolja Crna Gora” za izbor odbornika u Skupštini Opštine Pljevlja, koji su održani 23. maja 2010. godine, na način što nije predložila da se verifikuje mandat odbornika kandidatu DZMB CG Enveru Vlahovljaku koji se nalazio na 17. mjestu navedene izborne liste i pored toga što je ta izborna lista dobila ukupno 18 mandata, a što je suprotno dogovoru Predsjedništva DZMB CG i potpisnika Koalicije “Bolja Pljevlja – Bolja Crna Gora”.
Razmatrajući navode iz prigovora i pobijano Rješenje Opštinske izborne komisije Pljevlja broj 01-89/1 od 186.06. 2010. godine, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor nedozvoljen.
Naime, Zakonom o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), članom 107 stav 1, propisano je da svaki birač, kandidat i podnosilac izborne liste ima pravo da podnese prigovor nadležnoj izbornoj komisiji zbog povrede biračkog prava u toku izbora, a članom 108 stav 2 da se protiv odluke, radnje ili propusta opštinske izborne komisije prigovor podnosi Državnoj izbornoj komisiji.
Saglasno navedenom, zakonski termin “u toku izbora” po ocjeni ove Komisije predstavlja dio izbornog procesa koji se završava momentom utvrđivanja konačnih rezultata izbora koji sadrže, pored ostalog, i podatke o broju mandata koje su dobile pojedine izborne liste, a sama raspodjela mandmata na kandidate sa pojedine izborne liste je postupak koji se sprovodi tek nakon završenih i utvrđenih konačnih rezultata izbora.
S obzirom da je Državna izborna komisija, uvidom u spise predmeta, nesumnjivo našla da je Opštnska izborna komisija Pljevlja na osnovu zapisnika za utvrđivanje konačnih rezultata izbora za odbornike Opštine Pljevlja, broj 01-49/1 od 3.juna 2010. godine utvrdila Konačne rezultate izbora za izbor odbornika u Skupštinu Opštine Pljevlja, održanih 23. maja 2010. godine, o čemu je sačinila odgovarajući Izvještaj o rezultatima izbora za odbornike br. 01-52 od 15.06. 2010. godine, to po ocjeni ove Komisije, sama raspodjela odborničkih manda na kandidate sa pojedine izborne liste ne predstavlja povredu biračkog prava u toku izbora u smislu člana 10 Zakona, već se u konkretnom slučaju radi o primjeni zakona od strane Opštinske izborne komisije Pljevlja u postupku raspodjele mandata, nakon utvrđivanja i objavljivanja konačnih rezultata izbora za odbornike, pa je stoga podnijeti prigovor valjalo odbaciti kao nedozvoljen.
Sa izloženih razloga, a na osnovu citiranih propisa, odlučeno je kao u izreci rješenja.


PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

SEKRETAR
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 188/2
Podgorica, 18.06 2010. godine

Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO Bošnjačke stranke Bijelo Polje protiv Odluke Opštinske izborne komisije Bijelo Polje od 16.06. 2010. godine, kojom je dodijeljen mandat odbornika Senadu Dlakiću, na sjednici odžanoj 18. juna 2010. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se prigovor OO Bošnjačke stranke Bijelo Polje, podnijet protiv Odluke Opštinske izborne komisije Bijelo Polje od 16.06. 2010. godine, kojom je dodijeljen mandat odbornika Senadu Dlakiću, kao nedozvoljen.

O b r a z l o ž e nj e

OO Bošnjačke stranke Bijelo Polje podnio je 17.06.2010. godine Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Odluke Opštinske izborne komisije Bijelo Polje od 16.06. 2010. godine, kojom je dodijeljen mandat odbornika Senadu Dlakiću. U prigovoru se, u bitnom, navodi da je osporenom odlukom, prvo, učinjena bitna povreda pravila postupka jer ovlašćenom predstavniku podnosioca izborne liste nije data mogućnost da se izjasni o svim činjenicama i okolnostima koje su bile bitne za donošenje zakonite odluke, drugo, da je pogrešno utvrđeno činjenično stanje, s obzirom da je u postupku nesumnjivo utvrđeno da je Senad Dlakić, kao predsjednik OO Bošnjačke stranke Bijelo Polje zloupotrijebio pečat stranke i, bez odluke nadležnog organa stranke, dostavio Opštinskoj izbornoj komisiji samo pisani akt, ali ne i odluku organa stranke i treće, da je, prilikom donošenja osporene odluke pogrešno primijenjeno matrijalno pravo, s obzirom da je nadležni organ Bošnjačke stranke, kao podnosilac izborne liste, odlučio da se mandat dodijeli Sijarić Rešadu, a ne Dlakić Senadu. Predlažu da Državna izborna komisija usvoji podnijeti prigovor i poništi Odluku Opštinske izborne komisije Bijelo Polje od 16.06. 2010. godine, kojom je dodijeljen mandat odbornika Senadu Dlakiću, kandidatu za odbornika sa izborne liste Bošnjačke stranke.
Razmatrajući navode iz prigovora i pobijanu odluku, odnosno Izmjene i dopune Izvještaja U.br. 77/10 Opštinske izborne komisije Bijelo Polje od 16.06. 2010. godine, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor nedozvoljen.
Naime, Zakonom o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), članom 107 stav 1, propisano je da svaki birač, kandidat i podnosilac izborne liste ima pravo da podnese prigovor nadležnoj izbornoj komisiji zbog povrede biračkog prava u toku izbora, a članom 108 stav 2 da se protiv odluke, radnje ili propusta opštinske izborne komisije prigovor podnosi Državnoj izbornoj komisiji.
Saglasno navedenom, zakonski termin “u toku izbora” po ocjeni ove Komisije predstavlja dio izbornog procesa koji se završava momentom utvrđivanja konačnih rezultata izbora koji sadrže, pored ostalog, i podatke o broju mandata koje su dobile pojedine izborne liste, a sama raspodjela mandmata na kandidate sa pojedine izborne liste je postupak koji se sprovodi tek nakon završenih i utvrđenih konačnih rezultata izbora.
S obzirom da je Državna izborna komisija, uvidom u spise predmeta, nesumnjivo našla da je Opštnska izborna komisija Bijelo Polje 7.juna 2010. godine utvrdila i javno objavila Konačne rezultate izbora za izbor odbornika u Skupštinu Opštine Bijelo Polje, održanih 23. maja 2010. godine, o čemu je sačinila odgovarajući Izvještaj U.br. 77/10, a da je izmjenama i dopunama tog izvještaja od 16.06.2010. godine U.br. 86/2010, između ostalog, obavijestila Skupštinu Opštine Bijelo Polje da se preostali mandat Bošnjačke stranke rasporedi kandidatu Senadu Dlakiću, to po ocjeni ove Komisije, sama raspodjela odborničkih manda ne predstavlja povredu biračkog prava u toku izbora u smislu člana 10 Zakona, već se u konkretnom slučaju radi o primjeni zakona od strane Opštinske izborne komisije Bijelo Polje u postupku raspodjele mandata, nakon utvrđivanja i objavljivanja konačnih rezultata izbora za odbornike, pa je stoga podnijeti prigovor valjalo odbaciti kao nedozvoljen.
Sa izloženih razloga, a na osnovu citiranih propisa, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

SEKRETAR
Zdravko Gvozdenović

 PREDSJEDNIK
 Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 180/2
Podgorica, 31. maj 2010. godine


Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO Kurtagić M. Safeta, Kurtagić Munirke i Kurtagić Ilhane od 28.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 309 od 25.05.2010. godine, na sjednici odžanoj 31. maja 2010. godine donijela je

R J E Š E NJ E


Odbacuje se prigovor Kurtagić M. Safeta, Kurtagić Munirke i Kurtagić Ilhane podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 309 od 25.05.2010 godine, kao neblagovremen.

O b r a z l o ž e nj e


Kurtagić M. Safet, Kurtagić Munirka i Kurtagić Ilhana podnijeli su 31.05.2010. godine u 11 sati i 25 minuta Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 309 od 25.05.2010. godine, kojim je odbijen njihov prigovor kao neosnovan
Razmatrajući podnijeti Prigovor, Državna izborna komisija je našla da je Prigovor neblagovremen.
Naime, Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), članom 107 propisano je da svaki birač, kandidat i podnosilac izborne liste ima pravo da podnese prigovor nadležnoj izbornoj komisiji zbog povrede biračkog prava u toku izbora i da se prigovor podnosi u roku od 72 časa od časa kada je donešena odluka, odnosno izvršena radnja, dok je članom 110 propisano da se protiv rješenja opštinske izborne komisije kojim je odbačen, ili odbijen prigovor, može izjaviti prigovor Državnoj izbornoj komisiji.
Uvidom u dokumentaciju OIK Rožaje, Državna izborna komisija je utvrdila da su podnosioci prigovora Rješenje OIK Rožaje br. 309 od 25.05. 2010. godine, kojim je odbijen njihov prigovor kao neosnovan, primili 27.05. 2010. godine u 12,00 časova, iz čega proizilazi da su prigovor protiv navedenog rješenja mogli podnijeti Državnoj izbornoj komisiji najkasnije 30. 05.2010. godine do 12,00 časova.
Kako su oni, međutim, Prigovor podnijeli Državnoj izbornoj komisiji tek 31.05. 2010. godine, u 11,25 časova, to proizilazi da je Prigovor podnijet po isteku Zakonom propisanog roka za njegovo podnošenje, pa ga je stoga, valjalo odbaciti kao neblagovremenog.
Sa izloženih razloga, a na osnovu citiranih propisa, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.


SEKRETAR 
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 177/2
Podgorica, 31. maj 2010. godineNa osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO Socijaldemokratske partije Rožaje broj 45/15/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 362 od 27.05.2010. godine, na sjednici odžanoj 31. maja 2010. godine donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se prigovor OO Socijaldemokratske partije Rožaje, broj 45/15/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 362 od 27.05.2010. godine, kao nedozvoljen.

O b r a z l o ž e nj e

 OO Socijaldemokratske partije Rožaja, kao podnosilac izborne liste SDP „ČIST IZBOR“ Prim. Dr Izet Bralić, podnio je 30.05.2010. godine u 10 sati i 20 minuta Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 362 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen kao neosnovan prigovor OO SDP Rožaje broj 40/43/10 od 25.05. 2010. godine, da se na biračkom mjestu br. 43 Desna obala Ibra X raspusti birački odbor i da se glasanje ponovi.
U prigovoru se, u bitnom, navodi da je podnosilac prigovora 26.05.2010. godine izvršio uvid i kopiranje izbornog materijala i utvrdio da je na biračkom mjestu br. 43 Desna obala Ibra X u zapisniku o radu biračkog odbora upisano da je putem pisma glasalo 7 lica od čega dva zahtjeva ne ispunjavaju uslove koji su propisani Pravilima o glasanju putem pisma jer na njima nema svojeručnog potpisa lica koje je podnijelo zahtjev za glasanje putem pisma, kao i da predstavniku podnosioca porigovora u biračkom odboru nije omogućeno da u zapisnik o radu biračkog odbora stavi primjedbu da predmetni zahtjevi nijesu potpisani, te da kao takvi ne ispunjavaju zakonom propisane uslove.
Nakon uvida u dokumentaciju OIK Rožaje, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor nedozvoljen.
Naime, Zakonom o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), članom 108 propisano je da se protiv odluke, radnje ili propusta biračkog odbora prigovor podnosi opštinskoj izbornoj komisiji, a članom 110 da se protiv rješenja opštinske izborne komisije kojim je odbačen ili odbijen prigovor, može izjaviti prigovor Državnoj izbornoj komisiji.
Podnosilac prigovora, međutim, u prigovoru podnijetom Državnoj izbornoj komisiji osporava odluke, radnje ili propust biračkog odbora o kojima nije odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje kao jedina za to nadležna.
Stoga je Državna izborna komisija ocijenila da je podnijeti prigovor nedozvoljen, jer predmet odlučivanja Državne izborne komisije mogu biti samo činjenice i dokazi o kojima je već odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje.
Sa izloženih razloga, a na osnovu citiranih propisa, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

SEKRETAR
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 176/2
Podgorica, 31. maj 2010. godineNa osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO Socijaldemokratske partije Rožaje broj 45/14/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 349 od 27.05.2010. godine, na sjednici odžanoj 31. maja 2010. godine donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se prigovor OO Socijaldemokratske partije Rožaje, broj 45/14/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 349 od 27.05.2010. godine, kao nedozvoljen.

O b r a z l o ž e nj e

OO Socijaldemokratske partije Rožaja, kao podnosilac izborne liste SDP „ČIST IZBOR“ Prim. Dr Izet Bralić, podnio je 30.05.2010. godine u 10 sati i 20 minuta Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 349 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen kao neosnovan prigovor OO SDP Rožaje broj 40/30/10 od 25.05. 2010. godine, da se na biračkom mjestu br. 30 Desna obala Ibra IV raspusti birački odbor i da se glasanje ponovi.
U prigovoru se, u bitnom, navodi da je podnosilac prigovora 26.05.2010. godine izvršio uvid i kopiranje izbornog materijala i utvrdio da je na biračkom mjestu br. 30 Desna obala Ibra IV u zapisniku o radu biračkog odbora upisano da je putem pisma glasalo 14 lica od čega 4 zahtjeva ne ispunjavaju uslove koji su propisani Pravilima o glasanju putem pisma jer na njima nema svojeručnog potpisa lica koje je podnijelo zahtjev za glasanje putem pisma, kao i da predstavniku podnosioca porigovora u biračkom odboru nije omogućeno da u zapisnik o radu biračkog odbora stavi primjedbu da predmetni zahtjevi nijesu potpisani, te da kao takvi ne ispunjavaju zakonom propisane uslove.
Nakon uvida u dokumentaciju OIK Rožaje, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor nedozvoljen.
Naime, Zakonom o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), članom 108 propisano je da se protiv odluke, radnje ili propusta biračkog odbora prigovor podnosi opštinskoj izbornoj komisiji, a članom 110 da se protiv rješenja opštinske izborne komisije kojim je odbačen ili odbijen prigovor, može izjaviti prigovor Državnoj izbornoj komisiji.
Podnosilac prigovora, međutim, u prigovoru podnijetom Državnoj izbornoj komisiji osporava odluke, radnje ili propust biračkog odbora o kojima nije odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje kao jedina za to nadležna.
Stoga je Državna izborna komisija ocijenila da je podnijeti prigovor nedozvoljen, jer predmet odlučivanja Državne izborne komisije mogu biti samo činjenice i dokazi o kojima je već odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje.
Sa izloženih razloga, a na osnovu citiranih propisa, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

SEKRETAR 
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 175/2
Podgorica, 31. maj 2010. godineNa osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO Socijaldemokratske partije Rožaje broj 45/13/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 326 od 27.05.2010. godine, na sjednici odžanoj 31. maja 2010. godine donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se prigovor OO Socijaldemokratske partije Rožaje, broj 45/13/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 326 od 27.05.2010. godine, kao nedozvoljen.

O b r a z l o ž e nj e

 OO Socijaldemokratske partije Rožaja, kao podnosilac izborne liste SDP „ČIST IZBOR“ Prim. Dr Izet Bralić, podnio je 30.05.2010. godine u 10 sati i 20 minuta Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 326 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen kao neosnovan prigovor OO SDP Rožaje broj 40/7/10 od 25.05. 2010. godine, da se na biračkom mjestu br. 7 Kalače raspusti birački odbor i da se glasanje ponovi.
U prigovoru se, u bitnom, navodi da je podnosilac prigovora 26.05.2010. godine izvršio uvid i kopiranje izbornog materijala i utvrdio da je na biračkom mjestu br. 7 Kalače u zapisniku o radu biračkog odbora upisano da je putem pisma glasalo 20 lica od čega 2 zahtjeva ne ispunjavaju uslove koji su propisani Pravilima o glasanju putem pisma jer na njima nema svojeručnog potpisa lica koje je podnijelo zahtjev za glasanje putem pisma, kao i da predstavniku podnosioca porigovora u biračkom odboru nije omogućeno da u zapisnik o radu biračkog odbora stavi primjedbu da predmetni zahtjevi nijesu potpisani, te da kao takvi ne ispunjavaju zakonom propisane uslove.
Nakon uvida u dokumentaciju OIK Rožaje, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor nedozvoljen.
Naime, Zakonom o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), članom 108 propisano je da se protiv odluke, radnje ili propusta biračkog odbora prigovor podnosi opštinskoj izbornoj komisiji, a članom 110 da se protiv rješenja opštinske izborne komisije kojim je odbačen ili odbijen prigovor, može izjaviti prigovor Državnoj izbornoj komisiji.
Podnosilac prigovora, međutim, u prigovoru podnijetom Državnoj izbornoj komisiji osporava odluke, radnje ili propust biračkog odbora o kojima nije odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje kao jedina za to nadležna.
Stoga je Državna izborna komisija ocijenila da je podnijeti prigovor nedozvoljen, jer predmet odlučivanja Državne izborne komisije mogu biti samo činjenice i dokazi o kojima je već odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje.
Sa izloženih razloga, a na osnovu citiranih propisa, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

SEKRETAR 
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 174/2
Podgorica, 31. maj 2010. godineNa osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO Socijaldemokratske partije Rožaje broj 45/12/10 od 29. 05. 2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 331 od 27. 05. 2010. godine, na sjednici odžanoj 31. maja 2010. godine donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se prigovor OO Socijaldemokratske partije Rožaje, broj 45/11/10 od 29. 05. 2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 331 od 27. 05. 2010. godine, kao nedozvoljen.

O b r a z l o ž e nj e

 OO Socijaldemokratske partije Rožaja, kao podnosilac izborne liste SDP „ČIST IZBOR“ Prim. Dr Izet Bralić, podnio je 30.05.2010. godine u 10 sati i 20 minuta Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 331 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen kao neosnovan prigovor OO SDP Rožaje broj 40/12/10 od 25.05. 2010. godine, da se na biračkom mjestu br. 12 Biševol raspusti birački odbor I da se glasanje ponovi.
U prigovoru se, u bitnom, navodi da je podnosilac prigovora 26.05.2010. godine izvršio uvid i kopiranje izbornog materijala i utvrdio da je na biračkom mjestu br. 12 Biševol u zapisniku o radu biračkog odbora upisano da je putem pisma glasalo 9 lica, a da u izbornom materijalu ne postoji ni jedan zahtjev za glasanje putem pisma kako je to propisano Pravilima o glasanju putem pisma.
Nakon uvida u dokumentaciju OIK Rožaje, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor nedozvoljen.
Naime, Zakonom o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), članom 108 propisano je da se protiv odluke, radnje ili propusta biračkog odbora prigovor podnosi opštinskoj izbornoj komisiji, a članom 110 da se protiv rješenja opštinske izborne komisije kojim je odbačen ili odbijen prigovor, može izjaviti prigovor Državnoj izbornoj komisiji.
Podnosilac prigovora, međutim, u prigovoru podnijetom Državnoj izbornoj komisiji osporava odluke, radnje ili propust biračkog odbora o kojima nije odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje kao jedina za to nadležna.
Stoga je Državna izborna komisija ocijenila da je podnijeti prigovor nedozvoljen, jer predmet odlučivanja Državne izborne komisije mogu biti samo činjenice i dokazi o kojima je već odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje.
Sa izloženih razloga, a na osnovu citiranih propisa, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

SEKRETAR 
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 173/2
Podgorica, 31. maj 2010. godineNa osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO Socijaldemokratske partije Rožaje broj 45/11/10 od 29. 05. 2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 327 od 27. 05. 2010. godine, na sjednici odžanoj 31. maja 2010. godine donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se prigovor OO Socijaldemokratske partije Rožaje, broj 45/11/10 od 29. 05. 2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 327 od 27. 05. 2010. godine, kao nedozvoljen.

O b r a z l o ž e nj e

 OO Socijaldemokratske partije Rožaja, kao podnosilac izborne liste SDP „ČIST IZBOR“ Prim. Dr Izet Bralić, podnio je 30.05.2010. godine u 10 sati i 20 minuta Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 327 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen kao neosnovan prigovor OO SDP Rožaje broj 40/8/10 od 25.05. 2010. godine, da se na biračkom mjestu br. 8 Seošnica raspusti birački odbor I da se glasanje ponovi.
U prigovoru se, u bitnom, navodi da je podnosilac prigovora 26.05.2010. godine izvršio uvid i kopiranje izbornog materijala i utvrdio da je na biračkom mjestu br. 8 Seošnica u zapisniku o radu biračkog odbora upisano da je putem pisma glasalo 13 lica, a da u izbornom materijalu ne postoji ni jedan zahtjev za glasanje putem pisma kako je to propisano Pravilima o glasanju putem pisma.
Nakon uvida u dokumentaciju OIK Rožaje, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor nedozvoljen.
Naime, Zakonom o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), članom 108 propisano je da se protiv odluke, radnje ili propusta biračkog odbora prigovor podnosi opštinskoj izbornoj komisiji, a članom 110 da se protiv rješenja opštinske izborne komisije kojim je odbačen ili odbijen prigovor, može izjaviti prigovor Državnoj izbornoj komisiji.
Podnosilac prigovora, međutim, u prigovoru podnijetom Državnoj izbornoj komisiji osporava odluke, radnje ili propust biračkog odbora o kojima nije odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje kao jedina za to nadležna.
Stoga je Državna izborna komisija ocijenila da je podnijeti prigovor nedozvoljen, jer predmet odlučivanja Državne izborne komisije mogu biti samo činjenice i dokazi o kojima je već odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje.
Sa izloženih razloga, a na osnovu citiranih propisa, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

SEKRETAR
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 172/2
Podgorica, 31. maj 2010. godineNa osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO Socijaldemokratske partije Rožaje broj 45/10/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 332 od 27.05.2010. godine, na sjednici odžanoj 31. maja 2010. godine donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se prigovor OO Socijaldemokratske partije Rožaje, broj 45/10/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 332 od 27.05.2010. godine, kao nedozvoljen.

O b r a z l o ž e nj e

OO Socijaldemokratske partije Rožaja, kao podnosilac izborne liste SDP „ČIST IZBOR“ Prim. Dr Izet Bralić, podnio je 30.05.2010. godine u 10 sati i 20 minuta Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 332 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen kao neosnovan prigovor OO SDP Rožaje broj 40/13/10 od 25.05. 2010. godine, da se na biračkom mjestu br. 13 Biševo raspusti birački odbor i da se glasanje ponovi.
U prigovoru se, u bitnom, navodi da je nakon završetka izbora 23.05.2010. godine, utvrđeno da je predsjednik biračkog odbora za biračko mjesto br. 13 Biševo vršio ispravke podataka prilikom predaje zapisnika Opštinskoj izbornoj komisiji bez prisustva ostalih članova biračkog odbora u dijelu koji se odnosi na birače koji su glasali na biračko mjesto i one koji su glasali putem pisma, tako da se podaci iz tog zapisnika ne slažu sa podacima iz zapisnika o radu biračkog odbora koji je dobio svaki član biračkog odbora kao i opunomoćeni predstavnici podnosilaca izbornih lista.
Nakon uvida u dokumentaciju OIK Rožaje, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor nedozvoljen.
Naime, Zakonom o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), članom 108 propisano je da se protiv odluke, radnje ili propusta biračkog odbora prigovor podnosi opštinskoj izbornoj komisiji, a članom 110 da se protiv rješenja opštinske izborne komisije kojim je odbačen ili odbijen prigovor, može izjaviti prigovor Državnoj izbornoj komisiji.
Podnosilac prigovora, međutim, u prigovoru podnijetom Državnoj izbornoj komisiji osporava odluke, radnje ili propust biračkog odbora o kojima nije odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje kao jedina za to nadležna.
Stoga je Državna izborna komisija ocijenila da je podnijeti prigovor nedozvoljen, jer predmet odlučivanja Državne izborne komisije mogu biti samo činjenice i dokazi o kojima je već odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje.
Sa izloženih razloga, a na osnovu citiranih propisa, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

SEKRETAR 
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 171/2
Podgorica, 31. maj 2010. godine


Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO Socijaldemokratske partije Rožaje broj 45/9/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 344 od 27.05.2010. godine, na sjednici odžanoj 31. maja 2010. godine donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se prigovor OO Socijaldemokratske partije Rožaje, broj 45/9/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 345 od 27.05.2010. godine, kao nedozvoljen.

O b r a z l o ž e nj e

OO Socijaldemokratske partije Rožaja, kao podnosilac izborne liste SDP „ČIST IZBOR“ Prim. Dr Izet Bralić, podnio je 30.05.2010. godine u 10 sati i 20 minuta Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 345 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen kao neosnovan prigovor OO SDP Rožaje broj 40/26/10 od 25.05. 2010. godine, da se na biračkom mjestu br. 26 Njeguš raspusti birački odbor i da se glasanje ponovi.
U prigovoru se, u bitnom, navodi da je nakon završetka izbora 23.05.2010. godine, utvrđeno da je predsjednik biračkog odbora za biračko mjesto br. 26 Njeguš vršio ispravke podataka prilikom predaje zapisnika Opštinskoj izbornoj komisiji bez prisustva ostalih članova biračkog odbora u dijelu koji se odnosi na birače koji su glasali na biračko mjesto i one koji su glasali putem pisma, tako da se podaci iz tog zapisnika ne slažu sa podacima iz zapisnika o radu biračkog odbora koji je dobio svaki član biračkog odbora kao i opunomoćeni predstavnici podnosilaca izbornih lista.
Nakon uvida u dokumentaciju OIK Rožaje, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor nedozvoljen.
Naime, Zakonom o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), članom 108 propisano je da se protiv odluke, radnje ili propusta biračkog odbora prigovor podnosi opštinskoj izbornoj komisiji, a članom 110 da se protiv rješenja opštinske izborne komisije kojim je odbačen ili odbijen prigovor, može izjaviti prigovor Državnoj izbornoj komisiji.
Podnosilac prigovora, međutim, u prigovoru podnijetom Državnoj izbornoj komisiji osporava odluke, radnje ili propust biračkog odbora o kojima nije odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje kao jedina za to nadležna.
Stoga je Državna izborna komisija ocijenila da je podnijeti prigovor nedozvoljen, jer predmet odlučivanja Državne izborne komisije mogu biti samo činjenice i dokazi o kojima je već odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje.
Sa izloženih razloga, a na osnovu citiranih propisa, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

SEKRETAR 
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 170/2
Podgorica, 31. maj 2010. godine


Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO Socijaldemokratske partije Rožaje broj 45/8/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 335 od 27.05.2010. godine, na sjednici odžanoj 31. maja 2010. godine donijela je

R J E Š E NJ E


Odbacuje se prigovor OO Socijaldemokratske partije Rožaje, 45/8/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 335 od 27.05.2010 godine, kao nedozvoljen.

O b r a z l o ž e nj e


OO Socijaldemokratske partije Rožaja, kao podnosilac izborne liste SDP „ČIST IZBOR“ Prim. Dr Izet Bralić, podnio je 30.05.2010. godine u 10 sati i 20 minuta Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 335 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen kao neosnovan prigovor OO SDP Rožaje broj 40/16/10 od 25.05. 2010. godine, da se na biračkom mjestu br. 16 Bukovica raspusti birački odbor i da se glasanje ponovi.
U prigovoru se, u bitnom, navodi da je podnosilac prigovora 26.05.2010. godine izvršio uvid i kopiranje izbornog materijala i utvrdio da je na biračkom mjestu br. 16 Bukovica u zapisniku o radu biračkog odbora upisano da je putem pisma glasalo 34 lica, od čega za dva lica ne postoje zahtjevi za glasanje pute pisma, a da 13 zahtjeva ne ispunjava uslove koji su propisani Pravilima o glasanju putem pisma jer na njima nema svojeručnog potpisa lica koje je podnijelo zahtjev za glasanje putem pisma i da predstavniku podnosioca porigovora u biračkom odboru nije omogućeno da u zapisnik o radu biračkog odbora stavi primjedbu da predmetni zahtjevi nijesu potpisani, te da kao takvi ne ispunjavaju zakonom propisane uslove, kao i da je predsjednik biračkog odbora na ovom biračkom mjestu vršio ispravke podataka prilikom predaje zapisnika Opštinskoj izbornoj komisiji bez prisustva ostalih članova biračkog odbora u dijelu koji se odnosi na birače koji su glasali na biračko mjesto i one koji su glasali putem pisma, tako da se podaci iz tog zapisnika ne slažu sa podacima iz zapisnika o radu biračkog odbora koji je dobio svaki član biračkog odbora, kao i opunomoćeni predstavnici podnosilaca izbornih lista.
Nakon uvida u dokumentaciju OIK Rožaje, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor nedozvoljen.
Naime, Zakonom o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), članom 108 propisano je da se protiv odluke, radnje ili propusta biračkog odbora prigovor podnosi opštinskoj izbornoj komisiji, a članom 110 da se protiv rješenja opštinske izborne komisije kojim je odbačen ili odbijen prigovor, može izjaviti prigovor Državnoj izbornoj komisiji.
Podnosilac prigovora, međutim, u prigovoru podnijetom Državnoj izbornoj komisiji osporava odluke, radnje ili propust biračkog odbora o kojima nije odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje kao jedina za to nadležna.
Stoga je Državna izborna komisija ocijenila da je podnijeti prigovor nedozvoljen, jer predmet odlučivanja Državne izborne komisije mogu biti samo činjenice i dokazi o kojima je već odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje.
Sa izloženih razloga, a na osnovu citiranih propisa, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

SEKRETAR
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 169/2
Podgorica, 31. maj 2010. godine


Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO Socijaldemokratske partije Rožaje broj 45/7/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 352 od 27.05.2010. godine, na sjednici odžanoj 31. maja 2010. godine donijela je

R J E Š E NJ E


Odbacuje se prigovor OO Socijaldemokratske partije Rožaje, 45/7/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 352 od 27.05.2010 godine, kao nedozvoljen.

O b r a z l o ž e nj e


 OO Socijaldemokratske partije Rožaja, kao podnosilac izborne liste SDP „ČIST IZBOR“ Prim. Dr Izet Bralić, podnio je 30.05.2010. godine u 10 sati i 20 minuta Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 352 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen kao neosnovan prigovor OO SDP Rožaje broj 40/16/10 od 25.05. 2010. godine, da se na biračkom mjestu br. 33 Ibarac II raspusti birački odbor i da se glasanje ponovi.
U prigovoru se, u bitnom, navodi da je podnosilac prigovora 26.05.2010. godine izvršio uvid i kopiranje izbornog materijala i utvrdio da je na biračkom mjestu br. 33 Ibrac II u zapisniku o radu biračkog odbora upisano da je putem pisma glasalo 8 lica od čega dva zahtjev ne ispunjava uslove koji su propisani Pravilima o glasanju putem pisma jer na njima nema svojeručnog potpisa lica koje je podnijelo zahtjev za glasanje putem pisma i da predstavniku podnosioca porigovora u biračkom odboru nije omogućeno da u zapisnik o radu biračkog odbora stavi primjedbu da predmetni zahtjevi nijesu potpisani, te da kao takvi ne ispunjavaju zakonom propisane uslove, kao i da je predsjednik biračkog odbora na ovom biračkom mjestu vršio ispravke podataka prilikom predaje zapisnika Opštinskoj izbornoj komisiji bez prisustva ostalih članova biračkog odbora u dijelu koji se odnosi na birače koji su glasali na biračko mjesto i one koji su glasali putem pisma, tako da se podaci iz tog zapisnika ne slažu sa podacima iz zapisnika o radu biračkog odbora koji je dobio svaki član biračkog odbora, kao i opunomoćeni predstavnici podnosilaca izbornih lista.
Nakon uvida u dokumentaciju OIK Rožaje, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor nedozvoljen.
Naime, Zakonom o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), članom 108 propisano je da se protiv odluke, radnje ili propusta biračkog odbora prigovor podnosi opštinskoj izbornoj komisiji, a članom 110 da se protiv rješenja opštinske izborne komisije kojim je odbačen ili odbijen prigovor, može izjaviti prigovor Državnoj izbornoj komisiji.
Podnosilac prigovora, međutim, u prigovoru podnijetom Državnoj izbornoj komisiji osporava odluke, radnje ili propust biračkog odbora o kojima nije odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje kao jedina za to nadležna.
Stoga je Državna izborna komisija ocijenila da je podnijeti prigovor nedozvoljen, jer predmet odlučivanja Državne izborne komisije mogu biti samo činjenice i dokazi o kojima je već odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje.
Sa izloženih razloga, a na osnovu citiranih propisa, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

SEKRETAR 
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 168/2
Podgorica, 31. maj 2010. godine


Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO Socijaldemokratske partije Rožaje broj 45/6/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 351 od 27.05.2010. godine, na sjednici odžanoj 31. maja 2010. godine donijela je

R J E Š E NJ E


Odbacuje se prigovor OO Socijaldemokratske partije Rožaje, 45/6/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 351 od 27.05.2010 godine, kao nedozvoljen.

O b r a z l o ž e nj e


OO Socijaldemokratske partije Rožaja, kao podnosilac izborne liste SDP „ČIST IZBOR“ Prim. Dr Izet Bralić, podnio je 30.05.2010. godine u 10 sati i 20 minuta Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 351 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen kao neosnovan prigovor OO SDP Rožaje broj 40/32/10 od 25.05. 2010. godine, da se na biračkom mjestu br. 32 Desna obala Ibar VI raspusti birački odbor i da se glasanje ponovi.
U prigovoru se, u bitnom, navodi da je podnosilac prigovora 26.05.2010. godine izvršio uvid i kopiranje izbornog materijala i utvrdio da je na biračkom mjestu br. 32 Desna obala Ibar VI u zapisniku o radu biračkog odbora upisano da je putem pisma glasalo 11 lica, od čega 10 zahtjeva ne ispunjava uslove koji su propisani Pravilima o glasanju putem pisma jer na njima nema svojeručnog potpisa lica koje je podnijelo zahtjev za glasanje putem pisma i da predstavniku podnosioca porigovora u biračkom odboru nije omogućeno da u zapisnik o radu biračkog odbora stavi primjedbu da predmetni zahtjevi nijesu potpisani, te da kao takvi ne ispunjavaju zakonom propisane uslove, kao i da je predsjednik biračkog odbora na ovom biračkom mjestu vršio ispravke podataka prilikom predaje zapisnika Opštinskoj izbornoj komisiji bez prisustva ostalih članova biračkog odbora u dijelu koji se odnosi na birače koji su glasali na biračko mjesto i one koji su glasali putem pisma, tako da se podaci iz tog zapisnika ne slažu sa podacima iz zapisnika o radu biračkog odbora koji je dobio svaki član biračkog odbora, kao i opunomoćeni predstavnici podnosilaca izbornih lista.
Nakon uvida u dokumentaciju OIK Rožaje, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor nedozvoljen.
Naime, Zakonom o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), članom 108 propisano je da se protiv odluke, radnje ili propusta biračkog odbora prigovor podnosi opštinskoj izbornoj komisiji, a članom 110 da se protiv rješenja opštinske izborne komisije kojim je odbačen ili odbijen prigovor, može izjaviti prigovor Državnoj izbornoj komisiji.
Podnosilac prigovora, međutim, u prigovoru podnijetom Državnoj izbornoj komisiji osporava odluke, radnje ili propust biračkog odbora o kojima nije odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje kao jedina za to nadležna.
Stoga je Državna izborna komisija ocijenila da je podnijeti prigovor nedozvoljen, jer predmet odlučivanja Državne izborne komisije mogu biti samo činjenice i dokazi o kojima je već odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje.
Sa izloženih razloga, a na osnovu citiranih propisa, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

SEKRETAR 
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 167/2
Podgorica, 31. maj 2010. godineNa osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO Socijaldemokratske partije Rožaje broj 45/5/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 357 od 27.05.2010. godine, na sjednici odžanoj 31. maja 2010. godine donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se prigovor OO Socijaldemokratske partije Rožaje, broj 45/5/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 357 od 27.05.2010. godine, kao nedozvoljen.

O b r a z l o ž e nj e

 OO Socijaldemokratske partije Rožaja, kao podnosilac izborne liste SDP „ČIST IZBOR“ Prim. Dr Izet Bralić, podnio je 30.05.2010. godine u 10 sati i 20 minuta Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 357 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen kao neosnovan prigovor OO SDP Rožaje broj 40/38/10 od 25.05. 2010. godine, da se na biračkom mjestu br. 38 Desna obala Ibra VII raspusti birački odbor i da se glasanje ponovi.
U prigovoru se, u bitnom, navodi da je nakon završetka izbora 23.05.2010. godine, utvrđeno da je predsjednik biračkog odbora za biračko mjesto br. 38 Desna obala Ibra VII vršio ispravke podataka prilikom predaje zapisnika Opštinskoj izbornoj komisiji bez prisustva ostalih članova biračkog odbora u dijelu koji se odnosi na birače koji su glasali na biračko mjesto i one koji su glasali putem pisma, tako da se podaci iz tog zapisnika ne slažu sa podacima iz zapisnika o radu biračkog odbora koji je dobio svaki član biračkog odbora kao i opunomoćeni predstavnici podnosilaca izbornih lista.
Nakon uvida u dokumentaciju OIK Rožaje, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor nedozvoljen.
Naime, Zakonom o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), članom 108 propisano je da se protiv odluke, radnje ili propusta biračkog odbora prigovor podnosi opštinskoj izbornoj komisiji, a članom 110 da se protiv rješenja opštinske izborne komisije kojim je odbačen ili odbijen prigovor, može izjaviti prigovor Državnoj izbornoj komisiji.
Podnosilac prigovora, međutim, u prigovoru podnijetom Državnoj izbornoj komisiji osporava odluke, radnje ili propust biračkog odbora o kojima nije odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje kao jedina za to nadležna.
Stoga je Državna izborna komisija ocijenila da je podnijeti prigovor nedozvoljen, jer predmet odlučivanja Državne izborne komisije mogu biti samo činjenice i dokazi o kojima je već odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje.
Sa izloženih razloga, a na osnovu citiranih propisa, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

SEKRETAR 
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 166/2
Podgorica, 31. maj 2010. godineNa osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO Socijaldemokratske partije Rožaje broj 45/4/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 346 od 27.05.2010. godine, na sjednici odžanoj 31. maja 2010. godine donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se prigovor OO Socijaldemokratske partije Rožaje, broj 45/4/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 346 od 27.05.2010. godine, kao nedozvoljen.

O b r a z l o ž e nj e

 OO Socijaldemokratske partije Rožaja, kao podnosilac izborne liste SDP „ČIST IZBOR“ Prim. Dr Izet Bralić, podnio je 30.05.2010. godine u 10 sati i 20 minuta Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 346 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen kao neosnovan prigovor OO SDP Rožaje broj 40/27/10 od 25.05. 2010. godine, da se na biračkom mjestu br. 27 Lijeva obala Ibra II raspusti birački odbor i da se glasanje ponovi.
U prigovoru se, u bitnom, navodi da je nakon završetka izbora 23.05.2010. godine, utvrđeno da je predsjednik biračkog odbora za biračko mjesto br. 27 Lijeva obala Ibra II vršio ispravke podataka prilikom predaje zapisnika Opštinskoj izbornoj komisiji bez prisustva ostalih članova biračkog odbora u dijelu koji se odnosi na birače koji su glasali na biračko mjesto i one koji su glasali putem pisma, tako da se podaci iz tog zapisnika ne slažu sa podacima iz zapisnika o radu biračkog odbora koji je dobio svaki član biračkog odbora kao i opunomoćeni predstavnici podnosilaca izbornih lista.
Nakon uvida u dokumentaciju OIK Rožaje, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor nedozvoljen.
Naime, Zakonom o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), članom 108 propisano je da se protiv odluke, radnje ili propusta biračkog odbora prigovor podnosi opštinskoj izbornoj komisiji, a članom 110 da se protiv rješenja opštinske izborne komisije kojim je odbačen ili odbijen prigovor, može izjaviti prigovor Državnoj izbornoj komisiji.
Podnosilac prigovora, međutim, u prigovoru podnijetom Državnoj izbornoj komisiji osporava odluke, radnje ili propust biračkog odbora o kojima nije odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje kao jedina za to nadležna.
Stoga je Državna izborna komisija ocijenila da je podnijeti prigovor nedozvoljen, jer predmet odlučivanja Državne izborne komisije mogu biti samo činjenice i dokazi o kojima je već odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje.
Sa izloženih razloga, a na osnovu citiranih propisa, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

SEKRETAR 
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 165/2
Podgorica, 31. maj 2010. godineNa osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO Socijaldemokratske partije Rožaje broj 45/3/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 343 od 27.05.2010. godine, na sjednici odžanoj 31. maja 2010. godine donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se prigovor OO Socijaldemokratske partije Rožaje, broj 45/3/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 343 od 27.05.2010. godine, kao nedozvoljen.

O b r a z l o ž e nj e

OO Socijaldemokratske partije Rožaja, kao podnosilac izborne liste SDP „ČIST IZBOR“ Prim. Dr Izet Bralić, podnio je 30.05.2010. godine u 10 sati i 20 minuta Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 343 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen kao neosnovan prigovor OO SDP Rožaje broj 40/24/10 od 25.05. 2010. godine, da se na biračkom mjestu br. 24 Gornja Lovnica raspusti birački odbor i da se glasanje ponovi.
U prigovoru se, u bitnom, navodi da je nakon završetka izbora 23.05.2010. godine, utvrđeno da je predsjednik biračkog odbora za biračko mjesto br. 24 Gornja Lovnica vršio ispravke podataka prilikom predaje zapisnika Opštinskoj izbornoj komisiji bez prisustva ostalih članova biračkog odbora u dijelu koji se odnosi na birače koji su glasali na biračko mjesto i one koji su glasali putem pisma, tako da se podaci iz tog zapisnika ne slažu sa podacima iz zapisnika o radu biračkog odbora koji je dobio svaki član biračkog odbora kao i opunomoćeni predstavnici podnosilaca izbornih lista.
Nakon uvida u dokumentaciju OIK Rožaje, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor nedozvoljen.
Naime, Zakonom o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), članom 108 propisano je da se protiv odluke, radnje ili propusta biračkog odbora prigovor podnosi opštinskoj izbornoj komisiji, a članom 110 da se protiv rješenja opštinske izborne komisije kojim je odbačen ili odbijen prigovor, može izjaviti prigovor Državnoj izbornoj komisiji.
Podnosilac prigovora, međutim, u prigovoru podnijetom Državnoj izbornoj komisiji osporava odluke, radnje ili propust biračkog odbora o kojima nije odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje kao jedina za to nadležna.
Stoga je Državna izborna komisija ocijenila da je podnijeti prigovor nedozvoljen, jer predmet odlučivanja Državne izborne komisije mogu biti samo činjenice i dokazi o kojima je već odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje.
Sa izloženih razloga, a na osnovu citiranih propisa, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

SEKRETAR
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 164/2
Podgorica, 31. maj 2010. godineNa osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO Socijaldemokratske partije Rožaje broj 45/2/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 333 od 27.05.2010. godine, na sjednici odžanoj 31. maja 2010. godine donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se prigovor OO Socijaldemokratske partije Rožaje, broj 45/2/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 333 od 27.05.2010. godine, kao nedozvoljen.

O b r a z l o ž e nj e

 OO Socijaldemokratske partije Rožaja, kao podnosilac izborne liste SDP „ČIST IZBOR“ Prim. Dr Izet Bralić, podnio je 30.05.2010. godine u 10 sati i 20 minuta Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 333 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen kao neosnovan prigovor OO SDP Rožaje broj 40/14/10 od 25.05. 2010. godine, da se na biračkom mjestu br. 14 Radetina raspusti birački odbor i da se glasanje ponovi.
U prigovoru se, u bitnom, navodi da je nakon završetka izbora 23.05.2010. godine, utvrđeno da je predsjednik biračkog odbora za biračko mjesto br. 14 Radetina vršio ispravke podataka prilikom predaje zapisnika Opštinskoj izbornoj komisiji bez prisustva ostalih članova biračkog odbora u dijelu koji se odnosi na birače koji su glasali na biračko mjesto i one koji su glasali putem pisma, tako da se podaci iz tog zapisnika ne slažu sa podacima iz zapisnika o radu biračkog odbora koji je dobio svaki član biračkog odbora kao i opunomoćeni predstavnici podnosilaca izbornih lista.
Nakon uvida u dokumentaciju OIK Rožaje, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor nedozvoljen.
Naime, Zakonom o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), članom 108 propisano je da se protiv odluke, radnje ili propusta biračkog odbora prigovor podnosi opštinskoj izbornoj komisiji, a članom 110 da se protiv rješenja opštinske izborne komisije kojim je odbačen ili odbijen prigovor, može izjaviti prigovor Državnoj izbornoj komisiji.
Podnosilac prigovora, međutim, u prigovoru podnijetom Državnoj izbornoj komisiji osporava odluke, radnje ili propust biračkog odbora o kojima nije odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje kao jedina za to nadležna.
Stoga je Državna izborna komisija ocijenila da je podnijeti prigovor nedozvoljen, jer predmet odlučivanja Državne izborne komisije mogu biti samo činjenice i dokazi o kojima je već odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje.
Sa izloženih razloga, a na osnovu citiranih propisa, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

SEKRETAR
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 163/2
Podgorica, 31. maj 2010. godineNa osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO Socijaldemokratske partije Rožaje broj 45/1/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 322 od 27.05.2010. godine, na sjednici odžanoj 31. maja 2010. godine donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se prigovor OO Socijaldemokratske partije Rožaje, broj 45/1/10 od 29.05.2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 322 od 27.05.2010. godine, kao nedozvoljen.

O b r a z l o ž e nj e

 OO Socijaldemokratske partije Rožaja, kao podnosilac izborne liste SDP „ČIST IZBOR“ Prim. Dr Izet Bralić, podnio je 30.05.2010. godine u 10 sati i 20 minuta Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 322 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen kao neosnovan prigovor OO SDP Rožaje broj 40/2/10 od 25.05. 2010. godine, da se na biračkom mjestu br. 2 Desna obala Ibra I raspusti birački odbor i da se glasanje ponovi.
U prigovoru se, u bitnom, navodi da je podnosilac prigovora 26.05.2010. godine izvršio uvid i kopiranje izbornog materijala i utvrdio da je na biračkom mjestu br. 2 Desna obala Ibra I u zapisniku o radu biračkog odbora upisano da je putem pisma glasalo 10 lica od čega 3 zahtjeva ne ispunjavaju uslove koji su propisani Pravilima o glasanju putem pisma jer na njima nema svojeručnog potpisa lica koje je podnijelo zahtjev za glasanje putem pisma, kao i da predstavniku podnosioca porigovora u biračkom odboru nije omogućeno da u zapisnik o radu biračkog odbora stavi primjedbu da predmetni zahtjevi nijesu potpisani, te da kao takvi ne ispunjavaju zakonom propisane uslove.
Nakon uvida u dokumentaciju OIK Rožaje, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor nedozvoljen.
Naime, Zakonom o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), članom 108 propisano je da se protiv odluke, radnje ili propusta biračkog odbora prigovor podnosi opštinskoj izbornoj komisiji, a članom 110 da se protiv rješenja opštinske izborne komisije kojim je odbačen ili odbijen prigovor, može izjaviti prigovor Državnoj izbornoj komisiji.
Podnosilac prigovora, međutim, u prigovoru podnijetom Državnoj izbornoj komisiji osporava odluke, radnje ili propust biračkog odbora o kojima nije odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje kao jedina za to nadležna.
Stoga je Državna izborna komisija ocijenila da je podnijeti prigovor nedozvoljen, jer predmet odlučivanja Državne izborne komisije mogu biti samo činjenice i dokazi o kojima je već odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje.
Sa izloženih razloga, a na osnovu citiranih propisa, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

SEKRETAR 
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 162/2
Podgorica, 31. maj 2010. godine


Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO Socijaldemokratske partije Rožaje broj 45/10 od 29. 05. 2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 324 od 27. 05. 2010. godine, na sjednici odžanoj 31. maja 2010. godine donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se prigovor OO Socijaldemokratske partije Rožaje, broj 45/10 od 29. 05. 2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 324 od 27. 05. 2010. godine, kao nedozvoljen.

O b r a z l o ž e nj e

 OO Socijaldemokratske partije Rožaja, kao podnosilac izborne liste SDP „ČIST IZBOR“ Prim. Dr Izet Bralić, podnio je 30.05.2010. godine u 10 sati i 20 minuta Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 324 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen kao neosnovan prigovor OO SDP Rožaje broj 40/4/10 od 25.05. 2010. godine, da se na biračkom mjestu br. 4 Ibarac raspusti birački odbor I da se glasanje ponovi.
U prigovoru se, u bitnom, navodi da je podnosilac prigovora 26.05.2010. godine izvršio uvid i kopiranje izbornog materijala i utvrdio da je na biračkom mjestu br. 4 Ibarac u zapisniku o radu biračkog odbora upisano da je putem pisma glasalo 13 lica od čega 11 zahtjeva ne ispunjava uslove koji su propisani Pravilima o glasanju putem pisma jer na njima nema svojeručnog potpisa lica koje je podnijelo zahtjev za glasanje putem pisma, kao i da predstavniku podnosioca porigovora u biračkom odboru nije omogućeno da u zapisnik o radu biračkog odbora stavi primjedbu da predmetni zahtjevi nijesu potpisani, te da kao takvi ne ispunjavaju zakonom propisane uslove.
Nakon uvida u dokumentaciju OIK Rožaje, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor nedozvoljen.
Naime, Zakonom o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), članom 108 propisano je da se protiv odluke, radnje ili propusta biračkog odbora prigovor podnosi opštinskoj izbornoj komisiji, a članom 110 da se protiv rješenja opštinske izborne komisije kojim je odbačen ili odbijen prigovor, može izjaviti prigovor Državnoj izbornoj komisiji.
Podnosilac prigovora, međutim, u prigovoru podnijetom Državnoj izbornoj komisiji osporava odluke, radnje ili propust biračkog odbora o kojima nije odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje kao jedina za to nadležna.
Stoga je Državna izborna komisija ocijenila da je podnijeti prigovor nedozvoljen, jer predmet odlučivanja Državne izborne komisije mogu biti samo činjenice i dokazi o kojima je već odlučivala Opštinska izborna komisija Rožaje.
Sa izloženih razloga, a na osnovu citiranih propisa, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.
 

SEKRETAR 
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 161/2
Podgorica, 29. maja 2010. godineNa osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO Bpšnjačke stranke Rožaje broj 61/10 od 27. 05. 2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 31 od 26. 05. 2010. godine, na sjednici odžanoj 29. maja 2010. godine u 10 sati i 50 minuta , donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se prigovor OO Bošnjačke stranke Rožaje, broj 61/10 od 27. 05. 2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 31 od 26. 05. 2010. godine, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

OO Bošnjačke stranke Rožaja, kao podnosilac izborne liste Bošnjčaka stranka – Rafet Husovič, podnio je 29.05.2010. godine u 14 sati i 15 minuta Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 31 od 26. 05. 2010. godine kojim je odbijen kao neosnovan prigovor OO Bošnjačke stranke Rožaje broj 53/10 od 25.05. 2010. godine da se na biračkom mjestu br. 33 Ibarac II ponište izbori za izbor odbornika u Skupštini opštine Rožaje i zakažu novi u zakonom propisanom roku.
U prigovoru se, u bitnom, navodi da je na biračkom mjestu broj 33 Ibarac II birački odbor povrijedio član 80 Zakona o izboru odbornika i poslanika na način što je omogućio jednom biraču da glasa na osnovu pasoša koji je bio poništen, zbog čega je došlo do prekida galsanja koje nije konstatovano u zapisniku o radu biračkog odbora, kao I da predsjednik biračkog odbora nije unio u zapisnik primjedbe člana biračkog odbora ispred Izborne liste Bošnjačka stsranka – Rafet Husović, zbog čega je isti odbio da potpiše zapisnik o radu biračkog odbora.
Razmatrajući navode iz prigovora i pobijano rješenje, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor neosnovan.
Naime, iz zapisnika o radu biračkog odbora nesumnjivo proizilazi da je na ovom biračkom mjestu glasanje bilo prekinuto od 11,45do 12,05, da birač sa spsornim pasošem nije glasao i da su nejasni razlozi zbog kojih član biračkog odbora ispred izborne liste Bošnjačka stranka – Rafeg Husović nije potpisao zapisnik o radu biračkog odbora, zbog čega je, po mišljenju Državne izborne komisije pravilno I u skladu sa zakonom postupila OIK Rožaje, kada je pomenuti prigovor odbila kao neosnovan, jer nijednim dokazom nijesu potvrđeni navodi iz prigovora da je na navedenom biračkom mjestu povrijeđeno biračko pravou u smislu člana 10 Zakona o izboru odboranika i poslanika.
Sa izloženih razloga, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

SEKRETAR
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 160/2
Podgorica, 29. maja 2010. godine Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO Bpšnjačke stsranke Rožaje broj 57/10 od 27. 05. 2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 313 od 26. 05. 2010. godine, na sjednici odžanoj 29. maja 2010. godine u 10 sati i 35 minuta , donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se prigovor OO Bošnjačke stranke Rožaje, broj 57/10 od 27. 05. 2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 313 od 26. 05. 2010. godine, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

 OO Bošnjačke stranke Rožaja, kao podnosilac izborne liste Bošnjčaka stranka – Rafet Husovič, podnio je 29.05.2010. godine u 14 sati i 15 minuta Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 313 od 26. 05. 2010. godine kojim je odbijen kao neosnovan prigovor OO Bošnjačke stranke Rožaje broj 57/10 od 25.05. 2010. godine da se na biračkom mjestu br. 22 Grahovo ponište izbori za izbor odbornika u Skupštini opštine Rožaje i zakažu novi u zakonom propisanom roku.
U prigovoru se, u bitnom, navodi da je birački odbor na navedenom biračkom mjestu povrijedio odredbu člana 84 Zakona o izboru odbornika i poslanika i podtačku 2.7. Pravila o radu biračkih odbora, na način što je zamjenik člana biračkog odbora Murić Fazlija pomagao nepismenom licu da glasa, iako na to nije imao pravo.
Razmatrajući navode iz prigovora i pobijano rješenje, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor neosnovan.
Naime, članom 84 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), propisano je da glasanje za birača koji nije u mogućnosti da na biračkom mjestu lično glasa (slijepo, invalidno ili nepismeno lice) ne može obaviti član biračkog odbora ni opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste, dok je članom 81 stav 2 Zakona propisano da su članovi biračkog odbora dužni da biraču, na njegov zahjtev, ponovo objasne način glasanja.
Iz podnijetog prigovora i zapisnika o radu biračkog odbora za biračko mjesto br. 22 – Grahovo se ne može na nesumnjiv način utvrditi da li je I koji zamjenik člana biračkog odbora pomagao biraču objašnjavajući način glasanja ili je neposredno glasao za tog birača, kao ni da li je tom prilikom zamjenjivao odsutnog člana biračkog odbora na biračkom mjestu, zbog čega je, po mišljenju Državne izborne komisije, pravilno i u skladu sa Zakonom postupila Opštinska izborna komisija Rožaje kada je podnijeti prigovor odbila kao neosnovan.
Sa izloženih razloga, a na osnovu citiranih propisa odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

SEKRETAR
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 159/2
Podgorica, 29. maja 2010. godineNa osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO Bpšnjačke stsranke Rožaje broj 59/10 od 27. 05. 2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 319 od 26. 05. 2010. godine, na sjednici odžanoj 29. maja 2010. godine u 10 sati i 40 minuta , donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se prigovor OO Bošnjačke stranke Rožaje, broj 59/10 od 27. 05. 2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 319 od 26. 05. 2010. godine, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

 OO Bošnjačke stranke Rožaja, kao podnosilac izborne liste Bošnjčaka stranka – Rafet Husovič, podnio je 29.05.2010. godine u 14 sati i 15 minuta Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 319 od 26. 05. 2010. godine kojim je odbijen kao neosnovan prigovor OO Bošnjačke stranke Rožaje broj 55/10 od 25.05. 2010. godine da se na biračkom mjestu br. 18 Bać ponište izbori za izbor odbornika u Skupštini opštine Rožaje i zakažu novi u zakonom propisanom roku.
U prigovoru se, u bitnom, navodi da je na biračkom mjestu broj 18 Bać birački odbor povrijedio član 67 Zakona o izboru odbornika i poslanika I podtačku 3 Pravila o glasanju putem pisma, jer nije utvrdio identitet glasača koji će glasati putem pisma prije glasanja, već poslije izvršenog iprocesa glasanja i ubacivanja glasačkih listića u glasačku kutiju, navodeći kao primjer jedan broj birača koji, inače, nijesu navodjeni u prigovoru na rad biračkog odbora, kao i da predsjednik biračkog odbdora nije unio u zapisnik primjedbe člana biračkog odbdora isperd izborne liste Bošnjačka stranka – Rafet Husović, zbog čega je isti odbio da potpiše zapisnik o radu biračkog odbora.
Razmatrajući navode iz prigovora i pobijano rješenje, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor neosnovan.
Naime, uvidom u dokumentaciju Opštinske izborne komisije Rožaje, Državna izborna komisija je kao nesporno utvrdila da nijednim dokazom nijesu potvrđeni navodi iz podnijetog Prigovora, zbog čega je pravilno postupila Opštinska izborna komisija, kada je odbila prigovor na rad biračkog odbora kao neosnovan.
Istovremeno, kako predmet odlučivanja Državne izborne komisije mogu biti samo činjenice I dokazi o kojima je odlučivala OIK Rožaje, to predmet odlučivanja Državne izborne komisije nijesu bili navodi iz Prigovora o kojima nije odlučivala OIK.
Sa izloženih razloga, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.


SEKRETAR 
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 158/2
Podgorica, 29. maja 2010. godine


Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru OO Bošnjačke stranke Rožaje broj 58/10 od 27. 05. 2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 316 od 26. 05. 2010. godine, na sjednici odžanoj 29. maja 2010. godine u 10 sati i 45 minuta, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se prigovor OO Bošnjačke stranke Rožaje, broj 58/10 od 27. 05. 2010. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 316 od 26. 05. 2010. godine, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

OO Bošnjačka stranka Rožaja, kao podnosilac izborne liste Bošnjačka stranka - Rafet Husović podnio je 29.05.2010. godine u 14 sati i 15 minuta Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 316 od 26. 05. 2010. godine, kojim je odbijen kao neosnovan prigovor OO Bošnjačka stranka broj 54/10 od 25.05. 2010. godine, da se na biračkom mjestu br. 11. Bijela Crkva ponište izbori za izbor odbornika u Skupštini opštine Rožaje i zakažu novi u zakonom propisanom roku.
U prigovoru se, u bitnom, navodi da su na navedenom biračkom mjestu Bulatović Dejan, Bulatović Nada, Bulatović Ratomir i Bulatović Ljuban glasali javno, suprotno članu 82 Zakona o izboru odbornika i poslanika i podtački 3.4. Pravila o radu biračkih odbora.
Razmatrajući navode iz prigovora i pobijano rješenje, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor neosnovan.
Naime, članom 69a Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), propisano je da birać popunjava glasački listić isključivo u prostoru koji je za to namijenjen (paravan, kabina), tako da niko ne može vidjeti kako je glasao, te da je tajnost glasanja povrijeđena ukoliko birač glasa javno izvan prostora određenog za glasanje ili ako nakon glasanja javno pokaže glasački listić biračkom odboru tako da se vidi za koga je glasao.
Iz zapisnika o radu biračkog odbora za biračko mjesto br. 11. Bijela Crkva ne može se utvrditi koji su birači na tom biračkom mjestu povrijedili tajnost glasanja, niti na koji su, od Zakonom propisanih načina, izvršili povredu tajnosti glasanja. Štaviše, taj način se ne navodi ni u podnijetom prigovoru, niti za koga su navedeni birači glasali, iako se tvrdi da su povrijedili tajnost glasanja, zbog čega je, po mišljenju Državne izborne komisije, pravilno i u skladu sa Zakonom postupila Opštinska izborna komisija Rožaje kada je podnijeti prigovor odbila kao neosnovan.
Sa izloženih razloga, a na osnovu citiranih propisa odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.


SEKRETAR
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 156/2
Podgorica, 29. maja 2010. godine

 

Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru Izborne liste “Srcem za Žabljak“, podnijetom 29. 05. 2010. godine, protiv tačke III Rješenja Opštinske izborne komisije Žabljak broj 014/10-01-141 od 27. maja 2010. godine, na sjednici odžanoj 29. maja 2010. godine, donijela je

R J E Š E NJ E


Odbija se prigovor Izborne liste “Srcem za Žabljak“, podnijet 29. 05. 2010. godine, protiv tačke III Rješenja Opštinske izborne komisije Žabljak broj 014/10-01-141 od 27. maja 2010. godine, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e


Izborna lista “Srcem za Žabljak“ podnijela je 29.05. 2010. godine u 13 sati Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv tačke III Rješenja Opštinske izborne komisije Žabljak br. 014/10-01-141 od 27. maja 2010. godine, donesenog povodom prigovora Izborne liste “Srcem za Žabljak” na odluke biračkih odbora za biračka mjesta od 1 – 22 u Opštini Žabljak.
U prigovoru se, u bitnom, navodi da je prigovor podnijet Opštinskoj izbornoj komisiji Žabljak bio blagovremen, s obzirom da se zahtjevi za glasanje putem pisma predaju biračkim odborima do 13 sat, nakon čega birački odbori donose odluku kome će omogućiti da glasa putem pisma, što znači da se odluka može donijeti na dan glasanja sve od 13 sati pa dok postoje objektivne mogućnosti da birač glasa prije zatvaranja biračkog mjesta, zbog čega se rješenje Opštinske izborne komisije Žabljak o odbacivanju podnijetog prigovora kao neblagovremenog pokazuje neosnovanim.
Predlaže, stoga, da Državna izborna komisija poništi pobijano rješenje i predmet vrati na ponovno odlučivanje.
Razmatrajući navode iz prigovora i pobijano rješenje, Državna izborna komisija je ocijenila da je prigovor neosnovan.
Naime, članom 67 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), propisano je da bliža pravila o glasanju putem pisma utvrđuje Republička izborna komisija.
U skladu sa tim, Republička izborna komisija je donijela Pravila o glasanju putem pisma (“Sl. list br. 50/06), kojim je, između ostalog, propisala da se zahtjev za glasanje putem pisma dostavlja biračkom odboru na biračkom mjestu najkasnije do 13 časova na dan glasanja, a da birački odbor po prijemu zahtjeva za glasanje putem pisma, utvrđuje da li je lice koje želi da glasa putem pisma upisano u izvod iz biračkog spiska, cijeni razloge iz zahtjeva za glasanje putem pisma i u skladu sa tim donosi odluku o glasanju putem pisma.
Iz citiranih određenja nesumnjivo proizilazi da birački odbor odluku o glasanju putem pisma donosi odmah po prijemu zahtjeva, dakle, najkasnije do 13 časova na dan glasanja ili neznatno nakon tog vremena, ukoliko je zahtjev podnijet tačno u 13 časova, iz čega proizilazi da su se prigovori na odluke biračkih odbora o glasanju pute pisma mogli podnositi najkasnije 26.05.2010. do 13 časova, saglasno članu 107 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika.
Uvidom u dokumentaciju, Državna izborna komisija je utvrdila da je podnosilac prigovora, prigovor na odluke biračkih odbora za biračka mjesta 1-22 u Opštini Žabljak podnio Opštinskoj izbornoj komisiji Žabljak 26.05.2010. godine u 20 sati i 30 minuta, dakle po isteku roka od 72 časa od krajnjeg roka za donošenje odluka biračkih odbora po podnijetim zahtjevima za glasanje putem pisma.
Stoga je, po ocjeni Državne izborne komisije, pravilno postupila Opštinska izborna komisija Žabljak kada je podnijeti prigovor odbacila kao neblagovremen.
Sa izloženih razloga, a na osnovu citiranih propisa odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

SEKRETAR 
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 154/2
Podgorica, 29.05. 2010. godine

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 50/06), Državna izborna komisija, razmatrajući prigovor podnosioca izborne liste Koalicija za Evropska Pljevlja – dr Filip Vuković (DPS-SDP-LP), br. 147/1 od 28.05.2010. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja br. 01-45/50 od 27.05.2010. godine, na sjednici održanoj 29. maja 2010. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor podnosioca izborne liste Koalicija za Evropska Pljevlja – dr Filip Vuković (DPS-SDP-LP), br. 147/1 od 28.05.2010. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja br. 01-45/50 od 27.05.2010. godine, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

Podnosilac izborne liste Koalicija za Evropska Pljevlja – dr Filip Vuković (DPS-SDP-LP), podnio je 29. maja 2010. godine prigovor Državnoj izbornoj komisiji br. 147/1 od 28.05.2010. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja br. 01-45/50 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen Prigovor broj 63 od 26.05. 2010. godine, koji je podnosilac ove izborne liste podnio na rad biračkog odbora na biračkom mjestu br. 83 – OŠ - Mataruge, kao neosnovan.
U Prigovoru se, u bitnom, navodi da je od strane biračkog odbora na ovom biračkom mjestu prekršen Zakon o izboru odbornika i poslanika i Pravila o glasanju putem pisma,navodeći da je uvidom u izborni materijal na tom biračkom mjestu pronađeno 32 zahtjeva za glasanje putem pisma, a u zapisniku je konstatovano da je 30 birača glasalo putem pisma, od kojih jedan zahtjev nije potpisan od strane birača. Navodi se da u zapisniku o radu biračkog odbora na biračakom mjestu glasalo 133 birača, a u izvodu iz biračkog spiska pronađeno je da je glasalo 157 birača, te da je u zapisniku navedeno postojanje dva nevažeća glasačka listića, koja nijesu pronađena u izbornom materijalu. Ukazuje se da predmetno rješenje OIK Pljevljaa nije donijela u Zakonom propisanom roku od 24 časa i podnosilac prigovora predlaže da se poništi Rješenje OIK i ponove izbori na tom biračkom mjestu.
Državna izborna komisija, razmatrajući Prigovor, Rješenje Opštinske izborne komisije Pljevlja, Zapisnik o radu biračkog odbora na biračkom mjestu br. 83 – OŠ Mataruge, Izvod iz biračkog spiska i kopije zahtjeva za glasanje putem pisma, utvrdila je:
- Zapisnik o radu biračkog odbora sa ovog biračkog mjesta potpisan je bez primjedaba od strane svih članova biračkog odbora. Zapisnik sadrži podatke da je ukupno glasalo 163 birača, od kojih 133 na biračkom mjestu, a putem pisma 30, što se poklapa sa zapisnički konstatovanim brojem upotrijebljenih glasačkih listića.
- U Izvodu iz biračkog spiska sa knjigom birača, zaokruženo je 163 birača koliko je i evidentirano u Zapisniku o radu biračkog odbora na ovom biračkom mjestu, što znači da ti podaci iz zapisnika odgovaraju podacima iz izvoda iz biračkog spiska.
Imajući u vidu naprijed utvrđeno činjenično stanje, Državna izborna komisija je ocijenila, da je Prigovor neosnovan. Sem toga, činjenica da je naknadnim uvidom u izborni materijal utvrđeno da postoje nedostaci ili razlike u izbornom materijalu, (u konkretnom slučaju dva nevažeća glasačka listića koja nijesu nađena), po mišljenju Komisije, ne može biti od uticaja na regularnost izbornog postupka, niti osnov za osporavanje tačnosti podataka unijetih u Zapisnik o radu biračkog odbora. Ovo iz razloga što je zapisnik o radu biračkog odbora potpisan bez primjedaba od članova biračkog odbora, što upućuje na zakonitost sprovedenih izbora na tom biračkom mjestu.
Takođe, po stavu Komisije nije učinjena povreda biračkog prava zbog činjenice da jedan zahtjev za glasanje putem pisma nije potpisan, s obzirom da ta okolnost nema uticaja na ostvarivanje biračkog prava, budući da se radi o tehnici glasanja koja, u konkretnom slučaju, podrazumijeva pripremnu radnju i ne tiče se samog čina glasanja, već podnošenja zahtjeva za glasanje, što znači da taj dio tehničkih radnji ne omogućava glasanje protivno Zakonu pa, samim tim, ne može dovesti ni do povrede biračkog prava određenog članom 10 Zakona.
U odnosu na navod iz Prigovora da OIK Pljevlja nije donijela i dostavila Rješenje podnosiocu Prigovora u zakonskom roku od 24 časa od dana prijema Prigovora, shodno članu 109 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika, te da se ovaj prigovor smatra usvojenim u smislu člana 109 stav 3 istog Zakona, Državna izborna komisija je, na osnovu ostvarenog uvida u vrijeme podnošenja prigovora i u zapisnik o radu OIK Pljevlja, utvrdila da je Prigovor podnijet OIK Pljevlja 26. maja 2010. godine u 20,50 sati, a da je OIK Pljevlja donijela Rješenje na sjednici održanoj 27. 05. u vremenu od 10,30 do 13 sati.
Iz naznačenog nesumnjivo proizilazi zaključak da je OIK Pljevlja podnijeti prigovor riješila u Zakonom propisanom roku od 24 časa od časa prijema prigovora, jer rok iz člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika, se odnosi samo na donošenje rješenja, a ne i na njegovu izradu i dostavu, te je prigovor i u ovom dijelu neosnovan.
Polazeći od navedenog, Komisija je odlučila kao u dispozitivu Rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.


SEKRETAR
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 153/2
Podgorica, 29.05. 2010. godine

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 50/06), Državna izborna komisija, razmatrajući prigovor podnosioca izborne liste Koalicija za Evropska Pljevlja – dr Filip Vuković (DPS-SDP-LP), br. 146/1 od 28.05.2010. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja br. 01-45/49 od 27.05.2010. godine, na sjednici održanoj 29. maja 2010. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor podnosioca izborne liste Koalicija za Evropska Pljevlja – dr Filip Vuković (DPS-SDP-LP), br. 146/1 od 28.05.2010. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja br. 01-45/49 od 27.05.2010. godine, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

Podnosilac izborne liste Koalicija za Evropska Pljevlja – dr Filip Vuković (DPS-SDP-LP), podnio je 29. maja 2010. godine prigovor Državnoj izbornoj komisiji br. 146/1 od 28.05.2010. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja br. 01-45/49 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen Prigovor broj 75 od 26.05. 2010. godine, koji je podnosilac ove izborne liste podnio na rad biračkog odbora na biračkom mjestu br. 90 – Kafe bar „Adonis“, kao neosnovan.
U Prigovoru se navodi da je od strane biračkog odbora na ovom biračkom mjestu prekršen Zakon o izboru odbornika i poslanika i Pravila o glasanju putem pisma, navodeći da je u zapisniku biračkog odbora na ovom biračkom mjestu konstataovano da je 17 birača glasalo putem pisma, a uvidom u izborni materijal utvrđeno je da je putem pisma glasalo 18 birača i da je jedan nevažeći glasački listić nadjen u zatvorenoj koverti, jer birač nije upisan u birački spisak, a da je glasao putem pisma, jer predsjednik biračkog odbora nije prethodno utvrdio da li je taj birač upisan u birački spisak. Ukazuje i da predmetno rješenje OIK Pljevlja nije donijela u Zakonom propisanom roku od 24 časa i predlaže da se poništi Rješenje OIK i ponove izbori na tom biračkom mjestu.
Državna izborna komisija, razmotrila je Prigovor, Rješenje Opštinske izborne komisije Pljevlja, Zapisnik o radu biračkog odbora na biračkom mjestu br. 90 – Kafe bar „Adonis, Izvod iz biračkog spiska, pa je našla da je Prigovor neosnovan iz sljedećih razloga:
Nepravilnosti na koje ukazuje podnosilac Prigovora nijesu konstatovane u Zapisniku o radu biračkog odbora, koji je potpisan bez primjedaba od članova biračkog odbora, što upućuje na regularnost i zakonitost sprovođenja izbora na ovom biračkom mjestu.
Uvidom u Zapisnik o radu biračkog odbora sa ovog biračkog mjesta utvrđeno je da je u zapisniku konstatovano da je ukupno glasao 481 birač, od kojih na biračkom mjestu 474, a putem pisma 17 birača. Navedeni zapisnik potpisan je bez primjedaba od strane svih članova biračkog odbora, što upućuje na zakonitost sprovođenja izbora na ovom biračkom mjestu.
U odnosu na navode iz prigovora da je u izbornom materijalu pronadjen jedan glasački listić u zatvorenoj koverti sa naznakom da je nevažeći, jer birač nije upisan u birački spisak, Komisija smatra da radnja predsjednika biračkog odbora, koji je dozvolio biraču da glasa, a da prethodno nije utvrdio da li je upisan u izvod iz biračkog spiska, ne predstavlja povredu biračkog prava, s obzirom da je taj glasački listič oglašen nevažećim.
U odnosu na navod iz Prigovora da OIK Pljevlja nije donijela i dostavila Rješenje podnosiocu Prigovora u zakonskom roku od 24 časa od dana prijema Prigovora, shodno članu 109 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika, te da se ovaj prigovor smatra usvojenim u smislu člana 109 stav 3 istog Zakona, Državna izborna komisija je, na osnovu ostvarenog uvida u vrijeme podnošenja prigovora i u zapisnik o radu OIK Pljevlja, utvrdila da je prigovor podnijet OIK Pljevlja 26. maja 2010. godine u 20,50 sati, a da je OIK Pljevlja donijela Rješenje na sjednici održanoj 27.05.2010. godine u vremenu od 10,30 do 13,00 sati. Iz naznačenog nesumnjivo proizilazi da je OIK Pljevlja podnijeti prigovor riješila u Zakonom propisanom roku od 24 časa jer rok iz člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika, se odnosi samo na donošenje rješenja, a ne i na njegovu izradu i dostavu.
Polazeći od navedenog, Komisija je odlučila kao u dispozitivu Rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.


SEKRETAR
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 152/2
Podgorica, 29.05. 2010. godine

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 50/06), Državna izborna komisija, razmatrajući prigovor podnosioca izborne liste Koalicija za Evropska Pljevlja – dr Filip Vuković (DPS-SDP-LP), br. 145/1 od 28.05.2010. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja br. 01-45/48 od 27.05.2010. godine, na sjednici održanoj 29. maja 2010. godine, donijela je

R J E Š E NJ E


Odbija se Prigovor podnosioca izborne liste Koalicija za Evropska Pljevlja – dr Filip Vuković (DPS-SDP-LP), 145/1 od 28.05.2010. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja br. 01-45/48 od 27.05.2010. godine, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e


Podnosilac izborne liste Koalicija za Evropska Pljevlja – dr Filip Vuković (DPS-SDP-LP), podnio je 29. maja 2010. godine prigovor Državnoj izbornoj komisiji br. 145/1 od 28.05.2010. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja br. 01-45/48 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen Prigovor broj 74 od 26.05. 2010. godine, koji je podnosilac ove izborne liste podnio na rad biračkog odbora na biračkom mjestu br. 48 – OŠ Glisnica, kao neosnovan.
U Prigovoru se navodi da je od strane biračkog odbora na ovom biračkom mjestu učinjena povreda Pravila o glasanju putem pisma, Zakona i podzakonskih akata kojima je uređen način utvrđivanja rezultata glasanja, jer je, uvidom u izborni materijal utvrđeno da u Izvodu iz biračkog spiska nije evidentiran glasač koji je glasao putem pisma, u materijalu nema podnijetih zahtjeva za glasanje putem pisma, te da je u izbornom materijalu pronađeno devet glasačkih listića koje je birački odbor proglasio nevažećim, a isti su važeći I volja birača u njima je jasno iskazana.
Takođe navodi se da OIK Pljevlja, u obrazloženju Rješenja kojim odbija Pirogovor, smatra da naznačeni propusti ne predstavljaju povredu Zakona niti biračkog prava, smatrajući da je takav pristup OIK Pljevlja neodrživ, te da OIK Pljevlja nije objektivno utvrdila činjenično stanje sa ovog biračkog mjesta, niti je osporila ni jedan navod iz Prigovora, kao i da predmetno rješenje nije donijela u Zakonom propisanom roku od 24 časa. Predlaže da se poništi Rješenje OIK i ponove izbori na tom biračkom mjestu.
Državna izborna komisija, razmotrila je Prigovor, Rješenje Opštinske izborne komisije Pljevlja, Zapisnik o radu biračkog odbora na biračkom mjestu 48 – OŠ Glisnica, Izvod iz biračkog spiska i kopije zahtjeva za glasanje putem pisma, pa je našla da je Prigovor neosnovan iz sljedećih razloga:
Nepravilnosti na koje ukazuje podnosilac Prigovora nijesu konstatovane u Zapisniku o radu biračkog odbora, koji je potpisan bez primjedaba od članova biračkog odbora, što upućuje na regularnost i zakonitost sprovođenja izbora na ovom biračkom mjestu.
- Zapisnik o radu biračkog odbora sa ovog biračkog mjesta sadrži podatke da je ukupno glasalo 108 birača, od čega 76 na biračkom mjestu, a 32 putem pisma.
- U Izvodu iz biračkog spiska sa knjigom birača utvrđeno je da je glasalo 108 birača, koliko je i evidentirano u zapisniku, od čega je 32 glasalo putem pisma, koliko je u izbornom materijalu iI nađeno zahtjeva za glasanje putem pisma, što ukazuje na netačnost navoda podnosioca Prigovora da u izbornom materijalu nema podnijetih zahtjeva za glasanje putem pisma.
U odnosu na navode da je u izbornom materijalu pronađeno devet listića koje je birački odbor proglasio nevažećim, a da su isti važeći jer je volja birača jasno iskazana, Državna izborna komisija, na osnovu ostvarenog uvida u te glasačke listiće i činjenice utvrđene od strane OIK Pljevlja, konstatovala je da ti listići ne sadrže sve elemente propisane članom 73 Zakona o izboru odbornika i poslanika što, pri činjenici da u zapisniku o radu biračkog odbora nijesu konstatovane primjedbe na postupak oglašavanja naznačenih listića nevažećim, upućuje na zakonito sprovođenje izbora na ovom biračkom mjestu.
U odnosu na navod iz Prigovora da OIK Pljevlja nije donijela i dostavila Rješenje podnosiocu Prigovora u zakonskom roku od 24 časa od dana prijema Prigovora, shodno članu 109 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika, te da se ovaj prigovor smatra usvojenim u smislu člana 109 stav 3 istog Zakona, Državna izborna komisija je, na osnovu ostvarenog uvida u vrijeme podnošenja prigovora i u zapisnik o radu OIK Pljevlja, utvrdila da je Prigovor podnijet OIK Pljevlja 26. maja 2010. godine u 20,50 sati, a da je OIK Pljevlja donijela Rješenje na sjednici održanoj 27. 05. u vremenu od 10,30 do 13 sati.
Iz naznačenog nesumnjivo proizilazi zaključak da je OIK Pljevlja podnijete prigovore riješila u Zakonom propisanom roku od 24 časa od časa prijema prigovora, jer rok iz člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika, se odnosi samo na donošenje rješenja, a ne i na njegovu izradu i dostavu, te je prigovor i u ovom dijelu neosnovan.Polazeći od navedenog, Komisija je odlučila kao u dispozitivu Rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.


SEKRETAR
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 151/2
Podgorica, 29.05. 2010. godine
 

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 50/06), Državna izborna komisija, razmatrajući prigovor podnosioca izborne liste Koalicija za Evropska Pljevlja – dr Filip Vuković (DPS-SDP-LP), br. 144/1 od 28.05.2010. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja br. 01-45/47 od 27.05.2010. godine, na sjednici održanoj 29. maja 2010. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor podnosioca izborne liste Koalicija za Evropska Pljevlja – dr Filip Vuković (DPS-SDP-LP), br. 144/1 od 28.05.2010. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja br. 01-45/47 od 27.05.2010.godine, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

Podnosilac izborne liste Koalicija za Evropska Pljevlja – dr Filip Vuković (DPS-SDP-LP), podnio je 29. maja 2010. godine Prigovor Državnoj izbornoj komisiji br. 144/1 od 28.05.2010. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja br. 01-45/47 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen Prigovor broj 54 od 26.05. 2010. godine, koji je podnosilac ove izborne liste podnio na rad biračkog odbora na biračkom mjestu br. 57 – Srečanje, kao neosnovan.
U Prigovoru se, u bitnom, navodi da je od strane biračkog odbora na ovom biračkom mjestu prekršen Zakon o izboru odbornika i poslanika i Pravila o glasanju putem pisma, jer je na tom biračkom mjestu, po zapisniku biračkog odbora, putem pisma glasalo šest birača, a uvidom u izborni materijal nema zahtjeva za glasanje putem pisma, te da u izvodu iz biračkog spiska sa knjigom birača nije konstatovano da je bilo koji birač glasao putem pisma, zbog čega predlaže da se poništi Rješenje OIK Pljevlja i ponove izbori na tom biračkom mjestu. Takođe navodi da OIK Pljevlja, predmetno rješenje nije donijela u Zakonom propisanom roku od 24 časa.
Državna izborna komisija, razmotrila je Prigovor, Rješenje Opštinske izborne komisije Pljevlja, Zapisnik o radu biračkog odbora na biračkom mjestu br. 57 – Srečanje i izvod iz biračkog spiska, pa je našla da je Prigovor neosnovan iz sljedećih razloga:
Nepravilnosti na koje ukazuje podnosilac Prigovora nijesu konstatovane u Zapisniku o radu biračkog odbora, koji je potpisan bez primjedaba od članova biračkog odbora, što upućuje na regularnost i zakonitost sprovođenja izbora na ovom biračkom mjestu.
Uvidom u Zapisnik o radu biračkog odbora sa ovog biračkog mjesta utvrđeno je da zapisnik sadrži podatak da je na ovom biračkom mjestu ukupno glasalo 33 birača, od kojih na biračkom mjestu 27, a putem pisma šest birača, što se poklapa sa zapisnički konstatovanim brojem upotrijebljenih glasačkih listića i brojem kontrolnih kupona.
Polazeći od toga da je zapisnik o radu biračkog odbora na ovom biračkom mjestu potpisan bez primjedbi od članova biračkog odbora, upućuje na zaključak da je na biračkom mjestu postojao kompletan izborni materijal prilikom utvrđivanja rezultata glasanja, tako da naknadno utvrđene razlike ili nedostaci u izbornom materijalu, u konkretnom slučaju nedostatak zahtjeva za glasanje putem pisma, po mišljenju Komisije, ne može biti od uticaja na regularnost izbora, niti osnov za osporavanje tačnosti podataka unijetih u zapisnik o radu biračkog odbora.
U odnosu na navod iz Prigovora da u Izvodu iz biračkog spiska nije konstatovano koji su birači glasali putem pisma, Komisija je stava da stavljanje naznake o glasanju putem pisma nije obaveza koja proizilazi iz tačke 5 stav 2 Pravila o glasanju putem pisma (“Službeni list RCG”, 50/06), koja inače predviđa samo obavezu zaokruživanja rednog broja, što je u konkretnom slučaju i učinjeno kod svih birača koji su na ovaj način glasali.
U odnosu na navod iz Prigovora da OIK Pljevlja nije donijela i dostavila Rješenje podnosiocu Prigovora u zakonskom roku od 24 časa od dana prijema Prigovora, shodno članu 109 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika, te da se ovaj prigovor smatra usvojenim u smislu člana 109 stav 3 istog Zakona, Državna izborna komisija je, na osnovu ostvarenog uvida u vrijeme podnošenja prigovora i u zapisnik o radu OIK Pljevlja, utvrdila da je Prigovor podnijet OIK Pljevlja 26. maja 2010. godine u 20,50 sati, a da je OIK Pljevlja donijela Rješenje na sjednici održanoj 27. 05. u vremenu od 10,30 do 13 sati.
Iz naznačenog nesumnjivo proizilazi zaključak da je OIK Pljevlja podnijete prigovore riješila u Zakonom propisanom roku od 24 časa od časa prijema prigovora, jer rok iz člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika, se odnosi samo na donošenje rješenja, a ne i na njegovu izradu i dostavu, te je prigovor i u ovom dijelu neosnovan.
Polazeći od navedenog, Komisija je odlučila kao u dispozitivu Rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.


SEKRETAR
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 150/2
Podgorica, 29.05. 2010. godine

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 50/06), Državna izborna komisija, razmatrajući prigovor podnosioca izborne liste Koalicija za Evropska Pljevlja – dr Filip Vuković (DPS-SDP-LP), br. 142/1 od 28.05.2010. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja br. 01-45/46 od 27.05.2010. godine, na sjednici održanoj 29. maja 2010. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor podnosioca izborne liste Koalicija za Evropska Pljevlja – dr Filip Vuković (DPS-SDP-LP), br. 142/1 od 28.05.2010. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja br. 01-45/46 od 27.05.2010. godine, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

Podnosilac izborne liste Koalicija za Evropska Pljevlja – dr Filip Vuković (DPS-SDP-LP), podnio je 29. maja 2010. godine prigovor Državnoj izbornoj komisiji br. 142/1 od 28.05.2010. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja br. 01-45/46 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen Prigovor broj 52 od 26.05. 2010. godine, koji je podnosilac ove izborne liste podnio na rad biračkog odbora na biračkom mjestu br. 49 – Rađevići, kao neosnovan.
U Prigovoru se, u bitnom, navodi da je od strane biračkog odbora na ovom biračkom mjestu prekršen Zakon o izboru odbornika i poslanika i Pravila o glasanju putem pisma, jer je uvidom u izborni materijal sa tog biračkog mjesta, utvrđeno da su 44 birača glasala putem pisma, a u izbornom materijalu pronađena su 43 nepotpisana zahtjeva za glasanje putem pisma, da predmetno rješenje nije donijela u Zakonom propisanom roku od 24 časa. Takođe navodi se da OIK Pljevlja, u obrazloženju Rješenja kojim odbija Pirogovor, smatra da naznačeni propusti ne predstavljaju povredu Zakona i biračkog prava, jer učinjene povrede izbornog procesa nijesu od uticaja na regularnost izbora, smatrajući da je takav pristup OIK Pljevlja neodrživ, te da nije objektivno utvrdila činjenično stanje sa ovog biračkog mjesta, kao i da predmetno rješenje nije donijela u Zakonom propisanom roku od 24 časa. Predlaže da se poništi Rješenje OIK i ponove izbori na tom biračkom mjestu.
Državna izborna komisija, razmotrila je Prigovor, Rješenje Opštinske izborne komisije Pljevlja, Zapisnik o radu biračkog odbora na biračkom mjestu br 49 – Rađevići i kopije 43 zahtjeva za glasanje putem pisma, pa je našla da je Prigovor neosnovan iz sljedećih razloga:
Nepravilnosti na koje ukazuje podnosilac Prigovora nijesu konstatovane u Zapisniku o radu biračkog odbora, koji je potpisan bez primjedaba od članova biračkog odbora, što upućuje na regularnost i zakonitost sprovođenja izbora na ovom biračkom mjestu.
Uvidom u Zapisnik o radu biračkog odbora sa ovog biračkog mjesta utvrđeno je da zapisnik sadrži podatak da je na ovom biračkom mjestu ukupno glasalo 179 birača, od kojih 135 na biračkom mjestu, a 44 putem pisma, što se poklapa sa zapisnički konstatovanim brojem upotrijebljenih glasačkih listića i brojem kontrolnih kupona.
Po stavu Komisije neosnovan je navod podnosioca prigovora da je učinjena povreda biračkog prava zbog činjenice da 43 zahtjeva za glasanje putem pisma nije potpisano, s obzirom da ta okolnost nema uticaja na ostvarivanje biračkog prava, budući da se radi o tehnici glasanja koja, u konkretnom slučaju, podrazumijeva pripremnu radnju i ne tiče se samog čina glasanja, već podnošenja zahtjeva za glasanje, što znači da taj dio tehničkih radnji ne omogućava glasanje protivno Zakonu pa, samim tim, ne može dovesti ni do povrede biračkog prava određenog članom 10 Zakona.
Takođe, polazeći od toga da je zapisnik o radu biračkog odbora na ovom biračkom mjestu potpisan bez primjedbi od članova biračkog odbora, upućuje na zaključak da je na biračkom mjestu postojao kompletan izborni materijal prilikom utvrđivanja rezultata glasanja, tako da naknadno utvrđene razlike ili nedostaci u izbornom materijalu, u konkretnom slučaju nedostatak jednog zahtjeva za glasanje putem pisma, po mišljenju Komisije, ne može biti od uticaja na regularnost izbora, niti osnov za osporavanje tačnosti podataka unijetih u zapisnik o radu biračkog odbora.
U odnosu na navod iz Prigovora da OIK Pljevlja nije donijela i dostavila Rješenje podnosiocu Prigovora u zakonskom roku od 24 časa od dana prijema Prigovora, shodno članu 109 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika, te da se ovaj prigovor smatra usvojenim u smislu člana 109 stav 3 istog Zakona, Državna izborna komisija je, na osnovu ostvarenog uvida u zapisnik o radu OIK Pljevlja, utvrdila da je OIK Pljevlja podnijete prigovore riješila u Zakonom propisanom roku od 24 časa od časa prijema prigovora, jer rok iz člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika, se odnosi samo na donošenje rješenja, a ne i na njegovu izradu i dostavu, te je prigovor i u ovom dijelu neosnovan.
Polazeći od navedenog, Komisija je odlučila kao u dispozitivu Rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.


SEKRETAR
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 149/2
Podgorica, 29.05. 2010. godine

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 50/06), Državna izborna komisija, razmatrajući prigovor podnosioca izborne liste Koalicija za Evropska Pljevlja – dr Filip Vuković (DPS-SDP-LP), br. 143/1 od 28.05.2010. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja br. 01-45/45 od 27.05.2010. godine, na sjednici održanoj 29. maja 2010. godine, donijela je

R J E Š E NJ E


Odbija se Prigovor podnosioca izborne liste Koalicija za Evropska Pljevlja – dr Filip Vuković (DPS-SDP-LP), br. 143/1 od 28.05.2010. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja br. 01-45/45 od 27.05.2010. godine, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e


Podnosilac izborne liste Koalicija za Evropska Pljevlja – dr Filip Vuković (DPS-SDP-LP), podnio je 29. maja 2010. godine prigovor Državnoj izbornoj komisiji br. 143/1 od 28.05.2010. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja br. 01-45/45 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen Prigovor broj 62 od 26.05. 2010. godine, koji je podnosilac ove izborne liste podnio na rad biračkog odbora na biračkom mjestu br. 82 – OŠ Kozica, kao neosnovan.
U Prigovoru se, u bitnom, navodi da je od strane biračkog odbora na ovom biračkom mjestu učinjena povreda Pravila o glasanju putem pisma, odredaba Zakona i podzakonskih akata kojima je regulisan način utvrđivanja glasanja, jer je u zapisniku biračkog odbora, konstatovano da je na ovom biračkom mjestu, putem pisma glasalo 19 birača, od čega tri zahtjeva nijesu potpisana od strane birača, a u izvodu iz biračkog spiska sa knjigom birača, evidentirano je devet birača koji su glasali putem pisma. Navodi se da je birač Gajević Milosava upisana pod rednim brojem 28 prema knjizi birača, iskoristila svoje biračko pravo, a u zapisniku je navedeno da je glasala putem pisma, kao i da je u knjizi birača evidentirano da je glasalo 86 birača, a u zapisniku biračkog odbora navedeno je da je glasalo 87 birača.
Takođe navodi se da OIK Pljevlja, u obrazloženju Rješenja kojim odbija Pirogovor, smatra da naznačeni propusti ne predstavljaju povredu Zakona niti biračkog prava, jer učinjene povrede izbornog procesa nijesu od uticaja na regularnost izbora, smatrajući da je takav pristup OIK Pljevlja neodrživ, te da OIK Pljevlja nije objektivno utvrdila činjenično stanje sa ovog biračkog mjesta, kao i da predmetno rješenje nije donijela u Zakonom propisanom roku od 24 časa. Predlaže da se poništi Rješenje OIK i ponove izbori na tom biračkom mjestu.
Državna izborna komisija, razmotrila je Prigovor, Rješenje Opštinske izborne komisije Pljevlja, Zapisnik o radu biračkog odbora na biračkom mjestu 82 – OŠ Kozica, Izvod iz biračkog spiska i zahtjeve za glasanje putem pisma, pa je našla da je Prigovor neosnovan iz sljedećih razloga:
Nepravilnosti na koje ukazuje podnosilac Prigovora nijesu konstatovane u Zapisniku o radu biračkog odbora, koji je potpisan bez primjedaba od članova biračkog odbora, što upućuje na regularnost i zakonitost sprovođenja izbora na ovom biračkom mjestu.
Zapisnik o radu biračkog odbora sa ovog biračkog mjesta sadrži podatke da je ukupno glasao 87 birač, od čega 68 na biračkom mjestu, a 19 putem pisma, što se poklapa sa zapisnički konstatovanim podatkom o broju upotrijebljenih listića i broju kontrolnih kupona.
Uvidom u izvod iz biračkog spiska utvrđeno je da je glasalo 86 birača, kako i navodi podnosilac Prigovora, što upućuje da je birački odbor propustio da zaokruži redni broj ispred jednog birača koji je glasao, a što ne predstavlja povredu biračkog prava u smislu Zakona.
Takođe, po stavu Komisije neosnovan je navod podnosioca prigovora da je učinjena povreda biračkog prava zbog činjenice da tri zahtjeva za glasanje putem pisma nije potpisana, s obzirom da ta okolnost nema uticaja na ostvarivanje biračkog prava, budući da se radi o tehnici glasanja koja, u konkretnom slučaju, podrazumijeva pripremnu radnju i ne tiče se samog čina glasanja, već podnošenja zahtjeva za glasanje, što znači da taj dio tehničkih radnji ne omogućava glasanje protivno Zakonu pa, samim tim, ne može dovesti ni do povrede biračkog prava određenog članom 10 Zakona.
U odnosu na navod iz Prigovora da OIK Pljevlja nije donijela i dostavila Rješenje podnosiocu Prigovora u zakonskom roku od 24 časa od dana prijema Prigovora, shodno članu 109 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika, te da se ovaj prigovor smatra usvojenim u smislu člana 109 stav 3 istog Zakona, Državna izborna komisija je, na osnovu ostvarenog uvida u vrijeme podnošenja prigovora i u zapisnik o radu OIK Pljevlja, utvrdila da je Prigovor podnijet OIK Pljevlja 26. maja 2010. godine u 20,50 sati, a da je OIK Pljevlja donijela Rješenje na sjednici održanoj 27. 05. u vremenu od 10,30 do 13 sati.
Iz naznačenog nesumnjivo proizilazi zaključak da je OIK Pljevlja podnijete prigovore riješila u Zakonom propisanom roku od 24 časa od časa prijema prigovora, jer rok iz člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika, se odnosi samo na donošenje rješenja, a ne i na njegovu izradu i dostavu, te je prigovor i u ovom dijelu neosnovan.Polazeći od navedenog, Komisija je odlučila kao u dispozitivu Rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

SEKRETAR
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 148/2
Podgorica, 29.05. 2010. godine

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 50/06), Državna izborna komisija, razmatrajući prigovor podnosioca izborne liste Koalicija za Evropska Pljevlja – dr Filip Vuković (DPS-SDP-LP), br. 141/1 od 28.05.2010. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja br. 01-45/44 od 27.05.2010. godine, na sjednici održanoj 29. maja 2010. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

 
Odbija se Prigovor podnosioca izborne liste Koalicija za Evropska Pljevlja – dr Filip Vuković (DPS-SDP-LP), br. 141/1 od 28.05.2010. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja br. 01-45/44 od 27.05.2010. godine, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e


Podnosilac izborne liste Koalicija za Evropska Pljevlja – dr Filip Vuković (DPS-SDP-LP), podnio je 29. maja 2010. godine prigovor Državnoj izbornoj komisiji br. 141/1 od 28.05.2010. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja br. 01-45/44 od 27.05.2010. godine, kojim je odbijen Prigovor broj 61 od 26.05. 2010. godine, koji je podnosilac ove izborne liste podnio na rad biračkog odbora na biračkom mjestu br. 81 – Gornja Vrulja, kao neosnovan.
U Prigovoru se, u bitnom, navodi da je od strane biračkog odbora na ovom biračkom mjestu učinjena povreda Pravila o glasanju putem pisma, odredaba Zakona i podzakonskih akata kojima je regulisan način utvrđivanja glasanja, jer je u zapisniku biračkog odbora na ovom biračkom mjestu putem pisma glasalo 18 birača, a u izbornom materijalu pronađen je 21 zahtjev za glasanje putem pisma, od kojih 10 zahtjeva nije potpisano, što će reći da postoji višak od tri birača koja nijesu glasala, a što dokazuje da je glasačke listiće popunjavao birački odbor.
Takođe navodi se da OIK Pljevlja, u obrazloženju Rješenja kojim odbija Pirogovor, smatra da naznačeni propusti ne predstavljaju povredu Zakona niti biračkog prava, jer učinjene povrede izbornog procesa nijesu od uticaja na regularnost izbora, smatrajući da je takav pristup OIK Pljevlja neodrživ, te da OIK Pljevlja nije objektivno utvrdila činjenično stanje sa ovog biračkog mjesta, kao i da predmetno rješenje nije donijela u Zakonom propisanom roku od 24 časa. Predlaže da se poništi Rješenje OIK i ponove izbori na tom biračkom mjestu.
Državna izborna komisija, razmotrila je Prigovor, Rješenje Opštinske izborne komisije Pljevlja, Zapisnik o radu biračkog odbora na biračkom mjestu 81 – Gornja Vrulja, Izvod iz biračkog spiska i zahtjeve za glasanje putem pisma, pa je našla da je Prigovor neosnovan iz sljedećih razloga:
Nepravilnosti na koje ukazuje podnosilac Prigovora nijesu konstatovane u Zapisniku o radu biračkog odbora, koji je potpisan bez primjedaba od članova biračkog odbora, što upućuje na regularnost i zakonitost sprovođenja izbora na ovom biračkom mjestu.
Zapisnik o radu biračkog odbora sa ovog biračkog mjesta sadrži podatke da je ukupno glasalo 97 birača od čega 79 na biračkom mjestu, a 18 putem pisma, što se poklapa sa zapisnički konstatovanim podatkom o broju upotrijebljenih listića i kupona.
Uvidom u zahtjeve za glasanje putem pisma, Komisija je utvrdila da je podnijet 21 zahtjev, od čega su dva nepopunjena i zbog toga precrtana, a treći zahtjev je podnijelo lice koje nije upisano u birački spisak na tom biračkom mjestu, što ukazuje da nijesu tačni navodi iz Prigovora i da zapisnički konstatovani podaci o broju lica koja su glasala putem pisma odgovaraju činjeničnom stanju utvrđenom na osnovu izbornog materijala.
Takođe utvrđeno je da je nepotpisano devet, a ne kako navodi podnosilac Prigovora 10 zahtjeva za glasanje putem pisma.

Po stavu Komisije neosnovan je navod podnosioca prigovora da je učinjena povreda biračkog prava zbog činjenice da 10 (utvrđeno 9) zahtjeva za glasanje putem pisma nijesu potpisani, s obzirom da ta okolnost nema uticaja na ostvarivanje biračkog prava, budući da se radi o tehnici glasanja koja, u konkretnom slučaju, podrazumijeva pripremnu radnju i ne tiče se samog čina glasanja, već podnošenja zahtjeva za glasanje, što znači da taj dio tehničkih radnji ne omogućava glasanje protivno Zakonu pa, samim tim, ne može dovesti ni do povrede biračkog prava određenog članom 10 Zakona
U odnosu na navod iz Prigovora da OIK Pljevlja nije donijela i dostavila Rješenje podnosiocu Prigovora u zakonskom roku od 24 časa od dana prijema Prigovora, shodno članu 109 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika, te da se ovaj prigovor smatra usvojenim u smislu člana 109 stav 3 istog Zakona, Državna izborna komisija je, na osnovu ostvarenog uvida u vrijeme podnošenja prigovora i u zapisnik o radu OIK Pljevlja, utvrdila da je Prigovor podnijet OIK Pljevlja 26. maja 2010. godine u 20,50 sati, a da je OIK Pljevlja donijela Rješenje na sjednici održanoj 27. 05. u vremenu od 10,30 do 13 sati.
Iz naznačenog nesumnjivo proizilazi zaključak da je OIK Pljevlja podnijete prigovore riješila u Zakonom propisanom roku od 24 časa od časa prijema prigovora, jer rok iz člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika, se odnosi samo na donošenje rješenja, a ne i na njegovu izradu i dostavu, te je prigovor i u ovom dijelu neosnovan.Polazeći od navedenog, Komisija je odlučila kao u dispozitivu Rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.


SEKRETAR
Zdravko Gvozdenović

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić


Rješenje 147 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 146 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 145 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 144 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 143 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 142 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 141 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 140 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 139 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 138 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 137 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 136 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 135 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 134 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 133 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 132 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 131 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 130 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 129 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 128 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 127 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 126 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 125 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 124 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 123 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 122 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 121 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 120 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 119 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 118 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 117 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 116 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 115 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 114 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 113 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 112 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 111 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 110 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 109 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 108 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 107 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 106 /2 od 29.05.2010 godine
Rješenje 105 /2 od 29.05.2010 godine